| Wydrukuj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadzając postępowanie nadzorcze zdecydowałem się stwierdzić nieważność tzw. „uchwały krajobrazowej” Rady Miasta Gdańska w zakresie :

- „Reklam wyborczych” 

Zapis uchwały narusza przepisy Kodeksu Wyborczego. Rada Miasta Gdańska nie może regulować kwestii materiałów wyborczych i być w sprzeczności z regulacjami zawartymi w innym akcie prawnym wyższego rzędu - Kodeksie Wyborczym.

- Odległości reklam i urządzeń reklamowych od skrzyżowań, przejazdów kolejowych, mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli.

 W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazałem, że tego typu zapisy wykraczają poza delegację ustawową zawartą w art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naruszając przepisy ustawy o drogach publicznych. Zatem Rada Miasta Gdańska nie posiadała kompetencji do regulowania tego, co zostało uregulowane już w ustawie o drogach publicznych.

- „Utrzymywania” urządzeń reklamowych. 

W mojej ocenie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym upoważniają radę Miasta Gdańska jedynie do określenia zasad sytuowania (umieszczania) tych obiektów. Nie pozwalają jednak na określanie sposobu ich dalszego utrzymywania i konserwacji. Dodatkowo regulacje dotyczące obowiązku utrzymywania urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń, znajdują się w aktach „rangi ustawowej” – Prawo Budowlane. 

Po przeanalizowaniu otrzymanych wyjaśnień i po zakończeniu procedury nadzorczej stwierdziłem, że wskazane powyżej zapisy uchwały podjęto z istotnym naruszeniem prawa.

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Od rozstrzygnięcia nadzorczego Radzie Miasta przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. 


Ostatnio zmieniany: