| Wydrukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą występować z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe.

W związku z powyższym, skierowałem 22 czerwca br. pismo ponaglające do samorządów dotyczące powoływania komisji do szacowania strat w rolnictwie wywołanych suszą.

Zgodnie z treścią pisma wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast zostali zobowiązani do złożenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosków o powołanie komisji ds. szacowania strat w rolnictwie do dnia 26 czerwca 2018 roku. Celem usprawnienia procesu komunikacji i skrócenia czasu realizacji działań, jako formę przekazywania informacji w tej sprawie , wybrano drogę elektroniczną (e-mail, e-PUAP).

Mimo ponagleń i dogodnej drogi komunikacji wiele samorządów nie wywiązało się do dziś z obowiązku złożenia wniosku albo złożyła niekompletne dokumenty. Należy pamiętać, że warunkiem powołanie komisji , jest wskazanie we wniosku jej składu osobowego.

Uprzejmie informuję że na dzień 27.06.br. działa na terenie województwa pomorskiego 60 komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą.

Komisje są powoływane na bieżąco, niezwłocznie po otrzymaniu stosownych wniosków. Pomorski Urząd Wojewódzki nie ma w tym względnie żadnych opóźnień. Postępowanie administracyjne prowadzone jest natychmiastowo, bez zbędnej zwłoki.

Jak tylko zostaną złożone brakujące wnioski, to w trybie pilnym zostaną powołane komisje ds. szacowania szkód w rolnictwie we wszystkich gminach województwa pomorskiego, w których wystąpiła tegoroczna susza.

Niepowołanie ww. komisji na jakimkolwiek obszarze województwa pomorskiego , jest wyłącznie wynikiem niedopełnienia stosownych formalności przez samorządy.

Na podstawie protokołów sporządzonych w wyniku prac komisji szacujących straty będzie możliwe dalsze postępowanie umożliwiające rolnikom skorzystanie z pomocy w postaci m.in. preferencyjnych kredytów bankowych na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych z dopłatą do ich oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opłacania bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowania zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, przyznawaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, umorzenia lub zmniejszenia kwoty podatku rolnego, a także odroczenia płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, stosowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział również inne formy pomocy. Jednakże, aby mógłby zostać uruchomione, musi być znana skala zjawiska . Zostanie określona po analizie protokołów z prac wszystkich komisji ds. szacowania strat.


Ostatnio zmieniany: