| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski informuję o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019). Nabór prowadzony będzie od 1 do 17 września 2018 roku.  Dofinansowanie w ramach programu, w skali kraju, wynosić będzie 1,1 mld zł, z czego dla województwa pomorskiego - 60 147 764 zł.

Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50 % sumy dotacji w województwie.

Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania na maksymalnie dwa zadania z dofinansowaniem do 50 % przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

Nie można składać wniosków ponadlimitowych tj. większej liczby wniosków niż wynikająca z powyższego limitu (np. powiat nie może złożyć trzech wniosków, gmina lub miasto na prawach powiatu nie może złożyć dwóch wniosków).

W porównaniu do zeszłorocznego naboru, jedyną zmianą, jest rozszerzenie oceny w kryterium nr 3 tj. wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej o możliwość przyznawania punktów przez komisje oceniające dla zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej w szczególności do nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych. W związku z czym skorygowane zostały wzory dokumentów wykonawczych.

Wszystkie dokumenty dot. programu, wzory wniosków o dofinansowanie oraz akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stronie https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wi/155687_program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej.html

Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w wzorami, instrukcją wypełniania wniosku, instrukcją oceny przez komisję oraz pozostałymi dokumentami.
Wnioski wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku i załączników (w jednym egzemplarzu) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B), w godzinach pracy urzędu tj. 7:45-15:45, przesyłając na w/w adres lub przekazać za pośrednictwem platformy epuap.

Godz. 15:45 - 17 września 2018 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (nie data stempla pocztowego).


Ostatnio zmieniany: