| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy wojewody pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zarządzenie i program w BIP PUW – kliknij

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz monitorowania strony urzędu, na której ogłaszane będą konkursy z trzech przyjętych do realizacji priorytetowych obszarów:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego oraz z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego- realizowanie Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

 

 


Ostatnio zmieniany: