| Wydrukuj

 

Wojewoda Pomorski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór prowadzony jest od dziś - 14 marca do 15 kwietnia 2019 roku.

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161).

W ramach Funduszu dofinansowaniem mogą zostać objęte budowy, przebudowy lub remonty dróg powiatowych lub dróg gminnych. Ponadto przebudowy dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, a także budowy, przebudowy lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowy lub remonty mostów usytuowanych w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji w 2019 roku to 208 005 792,30 zł.
W ramach tej kwoty, dofinansowaniem w wysokości 68 252 857 zł, objęte zostaną inwestycje wyłonione w zeszłorocznym naborze.

Pozostała kwota 139 752 935,30 zł przeznaczona jest na właśnie rozpoczęty nabór.

Gminy i powiaty mogą składać wnioski na zadania wieloletnie tzn. których czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy. W obecnym naborze limit wydatków na realizację zadań wieloletnich w kolejnych latach, począwszy od roku 2020 wynosi 51 236 499,34 zł, w każdym roku realizacji do roku 2027.

Podział środków pomiędzy zadania powiatowe i gminne w ogłoszonym naborze ustalony został na następujących poziomach:
- Wnioski powiatowe 35% łącznej kwoty – 48 913 527,35 zł (z czego 17 932 774,77 zł
na inwestycje wieloletnie).
- Wnioski gminne 65% łącznej kwoty – 90 839 407,95 zł (z czego 33 303 724,57 zł
na inwestycje wieloletnie).

W przypadku niewykorzystania kwoty przeznaczonej na zadania wieloletnie w bieżącym roku pozostałe środki przeznaczone na te zadania przeniesione zostaną na realizację inwestycji jednorocznych w roku 2019.
Dofinansowanie na poszczególne inwestycje nie będzie mniejsze niż 50% i nie większe niż 80% łącznej wartości zadania.

Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo gminne może wynosić do 30 mln zł. Nie ustala się limitu ilości wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru.

Ponadto nabór na zadania realizowane w roku 2020 zostanie ogłoszony jeszcze w roku bieżącym.

Wojewoda Pomorski powoła komisję do oceny wniosków.
Kryteria oceny wniosków:
- Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
- Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.
- Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.
- Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzi Wojewoda Pomorski: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd.
15 kwietnia 2019 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski, które wpłyną po w/w terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru - znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/fundusz-drog-samorzadowych.html
 


Ostatnio zmieniany: