| Wydrukuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Trwa nabór wniosków.

Terminy naboru wniosków
1. Gmina/powiat składa wniosek do wojewody (zał. nr 1 do programu) - od 1 sierpnia 2019 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek, o środki finansowe z programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do programu) – sukcesywnie od daty wpływu w ciągu miesiąca.

Termin rozpatrzenia wniosków
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od wojewody.
Wnioski skierowane do Wojewody Pomorskiego należy składać sukcesywnie od 1 sierpnia 2019 r. zgodnie z zał. nr 1 do programu listownie na adres Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (z dopiskiem na kopercie: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” lub złożyć osobiście.

Szczegółowe informacje: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

 


Ostatnio zmieniany: