| Wydrukuj

„NFZ bliżej pacjenta” to akcja prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mobilne stoisko funduszu stanie także w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas akcji będzie można m.in. wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Mobilne stanowisko NFZ pojawi się w PUW w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, w środę, 6 listopada br., w godz. 10-14 na parterze budynku przy wejściu B - obok Zespołu Obsługi Klienta PUW. Oprócz możliwości wyrobienia karty EKUZ, w czasie akcji w oparciu o potwierdzony profil zaufany będzie można „aktywować” Internetowe Konto Pacjenta, by móc otrzymywać e-recepty za pośrednictwem SMS i e-maili.

NFZ udzieli też informacji o wszystkich kwestiach związanych z działaniami funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej.

W PUW w Gdańsku w Zespole Obsługi Klienta można również potwierdzić profil zaufany.   

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad¬czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po¬bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. EKUZ wydaje się tylko osobom ubezpieczonym, które posiadają prawo do świadczeń zdro¬wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Korzystając z EKUZ za podlega się obowiązkom i prawom wynikającym z ustawodawstwa państwa człon¬kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty. Idąc do lekarza za granicą należy upewnić się, że działa on w ra¬mach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.


Ostatnio zmieniany: