| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski dysponuje wynikami badań przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt należących do obwodu łowieckiego Wiślinka. Przebadano również próbki tkanek należących do gatunku śledź świeży, z którego materiał pobrano w Ujściu Wisły. Jak informuje Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uzyskane wyniki badań przeprowadzone w kierunku pozostałości metali ciężkich i fosforu w tkankach ryb, lisa oraz pszenicy i rzepaku mieszczą się w granicach norm.

Badane ziarna zbóż pochodziły z gospodarstw rolnych zlokalizowanych w Gdańsku – Wieniec i zostały zebrane w sierpniu 2013 r. Ponadto w Pracowni Metali w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku są prowadzone, w ramach Krajowego programu badań kontrolnych, badania obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego. Sprawdzana jest zawartość pierwiastków toksycznych, tj. ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci. Próbki pobierane są zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem z powiatów województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Wyniki zawartości pierwiastków toksycznych w próbkach kształtują się podobnie i na przestrzeni lat 2011 – 2013 nie stwierdzono przekroczeń. Również w powiatach sąsiadujących z hałdą fosfogipsową jak i od niej oddalonych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zawartości pierwiastków toksycznych.    W ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz również prowadzone są badania zawartości pierwiastków toksycznych w paszach. W latach 2011 – 2013 pobrano z powiatów sąsiadujących z hałdą 11 próbek w kierunku oznaczania ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci. Maksymalne uzyskane zawartości kształtowały się na poziomie 0,23 mg/kg ołowiu przy dopuszczalnej zawartości do 10 mg/kg oraz 0,032 mg/kg kadmu przy dopuszczalnej zawartości do 0,5 mg/kg. Podobnie wyniki zwartości arsenu z pasz pobranych w powiatach sąsiadujących nie przewyższają wyników uzyskanych w powiatach oddalonych. Wyniki próbek w kierunku oznaczania zawartości rtęci kształtowały się poniżej granicy oznaczalności.


Ostatnio zmieniany: