WI-IV.746.19.2018.AW

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 49 i art. 61  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) i art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – O  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. )

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 20 listopada 2018 r. na wniosek Energa - Operator S.A., została wydana decyzja nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 

 

Budowa sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV”

na dz. nr 507 obr. Tawęcino, gm. Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie, w granicach terenu zamkniętego

 

 

              W związku z powyższym informuje się, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Słupsk, dnia 20 listopada 2018 r.

 

 

Z up. Wojewody Pomorskiego

 

Kierownik Oddziału

Wydziału Infrastruktury

 

Agnieszka Wrońska

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

1.Tablica ogłoszeń P.U.W. w Słupsku
2.Strona Internetowa P.U.W. w Gdańsku