Gdańsk, dnia 14 grudnia 2018 r.

WI-III.7840.3.2.2018.EL-h

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z 8 lipca 2010r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018r. poz. 433 z późniejszymi zmianami), art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z późniejszymi zmianami)

 

podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 14.11.2018r. postanowieniem nr WI-III.7840.3.2.2018.EL-g, zobowiązał inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Kąty Rybackie - Etap III” - budowa wału przeciwpowodziowego, na terenie działek nr 539/5, 539/8, 540, 541, obręb 0002 Kąty Rybackie, w jednostce ewidencyjnej 221005_2 Sztutowo, powiat nowodworski w województwie pomorskim.

 

Ponadto informuję, iż na ww. postanowienie nie służy zażalenie oraz zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk - pokój nr 352, III piętro, (tel. 58 30-77-483), w poniedziałek, środę i piątek w godz. 8:00 – 15:00, w czwartek w godz. od 12:00 do 15:00 (we wtorek oddział nieczynny dla interesantów).

 

 

 

z up. Wojewody Pomorskiego

 

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego

Wydziału Infrastruktury

 

Małgorzata Majkowska