Rozmiar czcionki: A- A A+

Informacje ogólne

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych rozpatruje wnioski dotyczące zdarzeń, których skutkiem jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, mających miejsce po dniu 1 stycznia 2012 r.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sekretariat
Magdalena Symela
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: 58 30 77 557
nr pokoju: 250

Waldemar Matychniak
tel.: 58 30 77 191
nr pokoju: 251 

Członkowie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku
1. Jerzy Matkowski – przewodniczący komisji
2. Tomasz Widłak – wiceprzewodniczący komisji
3. Konrad Drewek
4. Andrzej Fortuna
5. Wojciech Grabe
6. Włodzimierz Drejski
7. Marzena Olszewska – Fryc
8. Jacek Potulski
9. Adam Przała
10. Krzysztof Retyk – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
11. Monika Rosołowska
12. Joanna Gibas – Kobierecka
13. Jordan Grey
14. Antoni Urbanowicz
15. Michał Hoffmann 

Sprawozdanie z działalności komisji ( lata 2012-2015)

Liczba złożonych wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego 245
 w 2012 r. - wpłynęły 33 wnioski,
 w 2013 r. - wpłynęło 59 wniosków,
 w 2014 r. - wpłynęły 74 wnioski,
 w 2015 r. – wpłynęło 79 wniosków.

Liczba wydanych orzeczeń, w których Komisja orzekła o zdarzeniu medycznym 63
 w 2012 r. – zapadły 2 orzeczenia,
 w 2013 r. – zapadło 19 orzeczeń,
 w 2014 r. – zapadło 19 orzeczeń
 w 2015 r. - zapadły 23 orzeczenia.

Liczba wydanych orzeczeń, w których Komisja orzekła o braku zdarzenia medycznego 129
 w 2012 r. – zapadło 12 orzeczeń,
 w 2013 r. – zapadło 28 orzeczeń,
 w 2014 r. – zapadło 47 orzeczeń.
 w 2015 r. - zapadły 42 orzeczenia.

Liczba wydanych opinii biegłych 91
 w 2012 r. – wydano 6 opinii biegłych,
 w 2013 r. – wydano 25 opinii biegłych,
 w 2014 r.–wydano 26 opinii biegłych (2 biegłych odmówiło wynagrodzenia za opinię),
 w 2015 r. – wydano 36 opinii biegłych.

Liczba zwróconych wniosków ze względów formalnych 56
 w 2012 r. – zwrócono 10 wniosków,
 w 2013 r. – zwrócono 8 wniosków,
 w 2014 r. – zwrócono 15 wniosków,
 w 2015 r. - zwrócono 23 wnioski.

Liczba postępowań zakończonych 132
 w 2012 r. – 8
 w 2013 r. – 29
 w 2014 r. – 40
 w 2015 r. – 55

 Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – szczegóły postępowania
Rodzaj sprawy: wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o braku zdarzenia medycznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U.. z 2009 roku, Nr 52, poz. 417, z późń. zm.)

Co powinien zawierać wniosek:
1. Dane pacjenta:
2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy,
3. Imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy,
4. Wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
5. Adres do doręczeń,
6. Dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
- Firmę,
- Adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy,
7. Uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała,rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej,
- Dokładny opis co jest przedmiotem wniosku, jaki skutek i szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne.
8. Wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie,uszkodzenie ciała,rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta,
9. Propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) która w przypadku:
a) Zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
b) Śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
- w odniesieniu do jednego pacjenta.
10. Dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku
Przepisy prawa nie regulują szczegółowo kwestii jakie dowody należy dołączyć do wniosku – będą to wszelkie
materiały, które uprawdopodobnią wniosek, np. dokumentacja medyczna, która wskaże, że pacjent miał udzielane świadczenia zdrowotne konkretnego rodzaju w danym podmiocie leczniczym lub też, że pacjent w okresie objętym tym wnioskiem był hospitalizowany.
11. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenie wniosku przez co najmniej jednego z nich,
12. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł,

Opłatę uiścić na rachunek:
Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Administracyjno – Gospodarczy
NBP O/O Gdańsk 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000
Dopisek: „opłata za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego”
13. Wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o
zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta; jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta (w przypadku śmierci pacjenta powyższe terminy nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego).

Koszty postępowania:
- Opłata przy złożeniu wniosku – 200 zł,
- Koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
- Wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
W przypadku orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca.
W przypadku orzeczenia o istnieniu zdarzenia medycznego koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia).
W przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczyciela w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia – koszty ponosi ubezpieczyciel.
Termin załatwienia sprawy: termin instrukcyjny od dnia wpłynięcia wniosku do Komisji do czasu wydania orzeczenia wynosi 4 miesiące.

Odwołania:
- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia;
- Wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia WKOZM składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:
wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy składać do sekretariatu Wojewódzkiej
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, pokój 250 /II piętro/ lub wysłać listem poleconym.
Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio w sekretariacie WKOZM tel. 58 30 77 557, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Pliki do pobrania na stronie BIP:
http://uwgdansk.bip.gov.pl/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-wojewodztwie-pomorskim/7797_wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-wojewodztwie-pomorskim.html

poprzednie następne