Rozmiar czcionki: A- A A+

Sprawy realizowane w urzędzie

1. Tłumacze języka migowego PJM, SJM, SKOGN
2. Dokumentacja osobowo-płacowa - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
3. Mandaty
4. Stwierdzenia nieważności
5. Kary budowlane
6. Skargi
7. Pozwolenie na budowę
8. Pozwolenie na rozbiórkę
9. Pozwolenie budowlane oraz zmiana użytkowania
10. Przeniesienie pozwolenia na budowę
11. Zgłoszenie robót budowlanych
12. Zgłoszenie tymczasowego obiektu budowlanego
13. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
14. Zgłoszenie rozbiórki
15. Odstępstwo od przepisów
16. Dziennik budowy lub rozbiórki
17. Rozpatrywanie odwołań
18. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia (dla kierowców wykonujących transport drogowy)
19. Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
20. Udzielanie informacji o miejscu przechowywania dokumentów płacowych zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych
21. Ulga w spłacie należności
22. Nieruchomości PKP
23. Uwłaszczanie przedsiębiorstw
24. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa
25. Decyzja stwierdzająca, czy nieruchomość rolna podlegała przejęciu na własność Skarbu Państwa
26. Nabycie mienia Skarbu Państwa
27. Nabycie mienia państwowego z mocy prawa
28. Nabycie mienia państwowego na wniosek
29. Rekompensata za mienie zabużańskie
30. Odwołania od decyzji organów I instancji (wywłaszczenia nieruchomości; odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość; zwroty wywłaszczonych nieruchomości)
31. Odwołania od decyzji organów I instancji (zezwolenia na zakładanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania m.in. energii elektrycznej; zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości; zobowiązania do udostępnienia nieruchomości; zezwolenie na czasowe zajecie nieruchomości)
32. Odwołania od decyzji organów I instancji (odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego)
33. Odwołania od decyzji organów I instancji (odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które od 1 stycznia 1999 r. stały się własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego)
34. Odwołania od decyzji organów I instancji (odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej lub powiatowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej lub powiatowej – przejęte na własność gmin i powiatów lub odnośnie których ograniczono sposób korzystania)
35. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej – przejęte na własność Skarbu Państwa lub województwa pomorskiego, albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania)
36. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 – przejęte na własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania)
37. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji lotniska użytku publicznego, przejęte na własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego)
38. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – przejęte na własność Skarbu Państwa, albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania)
39. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, przejęte na własność Skarbu Państwa)
40. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (z tytułu ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej)
41. Wydawanie decyzji odszkodowawczych I instancji (nieruchomości objęte decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji budowli przeciwpowodziowych, przejęte na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego)
42. Wydawanie decyzji w I instancji jako organ wyższego stopnia (uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie odszkodowań wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, ustanowienia ograniczonego sposobu korzystania)
43. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
44. Meldunki - odwołanie od decyzji w sprawie zameldowania i wymeldowania
46. Nadanie obywatelstwa polskiego
47. Uznanie za obywatela polskiego
48. Uznanie za repatrianta
49. Poświadczenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
50. Paszport dla osób dorosłych
51. Paszport dla małoletnich
52. Paszport tymczasowy
53. Przekazywanie nieruchomości kościelnym osobom prawnym
54. Stwierdzenie przejścia na własność nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych
55. Trasy pieszych pielgrzymek
56. Zaświadczenia o osobowości prawnej kościelnych osób prawnych
58. Zezwolenie na pobyt czasowy
58a. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
58b. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej
59. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
60. Zezwolenie na pobyt stały
61. Przedłużenie wizy pobytowej
62. Wymiana karty pobytu
63. Zaproszenia dla cudzoziemców
64. Polski dokument podróży dla cudzoziemca
65. Polski dokument tożsamości cudzoziemca
66. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca
67. Przedłużenie czasu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
68. Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej
69. Zarejestrowanie pobytu
70. Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
71. Karta pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
72. Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
73. Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca
74. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
75. Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
76. Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Prowadzonej w ramach działalności statutowej
77. Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
78. Centrum integracji społecznej
79. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
80. Wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe (ośrodki w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne)
81. Status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej
82. Status zakładu aktywności zawodowej
83. Pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
85. Wpis podmiotu leczniczego do rejestru
86. Zmiana wpisu do rejestru
87. Wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru
96. Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
97. Organizacja praktyk uczniów i studentów
98. Książeczki mieszkaniowe. Skreślenie z rejestru kandydatów zarejestrowanych w byłej Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku
99. Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
100. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
101. Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
102. Odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
103. Niepełnosprawność. Badania specjalistyczne, w tym psychologiczne
104. Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygającej w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków
105. Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygającej w przedmiocie klasyfikacji gruntów
106. Zażalenie na postanowienie organu pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygające w przedmiocie udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków
107. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej organu pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygającej w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków
108. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej organu pierwszej instancji (starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) rozstrzygającej w przedmiocie klasyfikacji gruntów
110. Skarga dotycząca zadań lub działalności organów prowadzących zasób geodezyjny i kartograficzny, do których rozpatrywania właściwy jest wojewoda
112. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
114. Wydawanie dzienników praktyki zawodowej dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
115. Rozpatrywanie podań o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), klasyfikacji gruntów
poprzednie następne