Rozmiar czcionki: A- A A+

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. o wniesieniu skargi i odpowiedzi na skargę na decyzję Wojewody nr WI-I.7821.1.15.2017.IG z dnia 15-01-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. decyzji nr WI-I.7821.1.18.2017.ZK, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 września 2017 r. nr WUiA-I.6740.1103-4.17.5-AB.189552, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ulicy Stanisława Lema w Gdańsku” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji
Obwieszczenie nr WI-III.7840.2.20.2018.AG-b z dnia 21 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:„Budowa peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla nowego przystanku osobowego Subkowy Centrum na działkach ewidencyjnych: 188/13, 188/11, 191, 346, 391, 392/2, 401/3 w obrębie Subkowy, w gminie Subkowy, województwo pomorskie – teren kolejowy zamknięty”, zlokalizowanej na terenie działek nr 188/13, 188/11, 191, 346, 391, 392/2,401/3(...)
Obwieszczenie nr WI-II.7840.1.359.2017.AG-u z dnia 5 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji nr 91/2018/AG z dnia 4 kwietnia 2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 136, 139, 140 i rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami 135-137, 138-141 (...)
Obwieszczenie nr WI-X.746.1.11.2018.AM.c o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy dwóch dwutorowych linii napowietrznych z SE Pelplin do miejsca wpięcia w linię Subkowy/Lignowy", na dz. nr 232/1 obr. Rajkowy w gm. Pelplin.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.04.2018 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję WI-I.7821.1.16.2017.PK-2 z dnia 26 stycznia 2018 r.
z dnia 4 kwietnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", sprawa nr WI-X.747.1.3.2018.AM.f
z dnia 30 marca 2018 roku, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, sprawa nr WI-X.747.1.1.2018.BK.f
z dnia 30 marca 2018 roku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia”, sprawa nr WI-IV.746.3.2018.AW
Obwieszczenia Wojewody - archiwum
poprzednie następne