A A- A+

Ogłoszenia i komunikaty

Wydziały

Sprawozdania za rok 2013 r. dotyczącego środowiskowego domu samopomocy

W związku z koniecznością wykonania sprawozdania za rok 2013 dotyczącego środowiskowych domów samopomocy przypomina się, że należy wypełnić w aplikacji SAC sprawozdanie MPiPS-05 obejmującą działalność finansowaną w całości lub częściowo w ramach części 85 - Budżet Wojewody, w dziale 85203 ośrodki wsparcia tylko tabele 7, 8, 9 (bez mieszkań chronionych) wg stanu na 31 grudnia 2013 r. do 15 lutego 2014 r. w wersji elektronicznej i papierowej, która umożliwi scalenie danych na poziomie województwa.

Wskazówki, które należy uwzględnić wypełniając ww. tabele:

  1. W tablicy nr 7, w wierszu 1. „Stan na dzień 31.XII.2013 r." w sprawozdaniu za rok 2013,liczba ŚDS, miejsc i osób przebywających musi być identyczna jak w tablicy nr 7 w wierszu 4 w sprawozdaniu za rok 2012.
  2. W tablicy nr 7 w wierszu 1. „Liczba osób umieszczonych w ŚDS w 2013r."musi być mniejsza lub równa liczbie osób, które „przybyły" w wierszu nr 2. „Przybyło w 2013 r.".
  3. W tablicy nr 8 liczba osób zatrudnionych w wierszu 1. „na podstawie umowy o pracę" (wartości będące sumą wierszy a i b) w śds musi być identyczna jak w tablicy nr 9, w wierszu „Ogółem", kolumna nr 1.

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), kierownika środowiskowego domu samopomocy jest zobowiązany do opracowania sprawozdania z działalności domu za dany rok budżetowy.

W związku powyższym przypomina się o konieczności sporządzenia tego sprawozdania do dnia 15 lutego 2014 roku i przesłanie go jednostce prowadzącej lub zlecającej, a także do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wersje do wypełnienia i do edycji przedmiotowego sprawozdania można pobrać z poniższych odwołań.