Rozmiar czcionki: A- A A+

„Senior+”. Uzupełniający nabór

„Senior+”. Uzupełniający nabór

Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. Oferty należy złożyć do 14 czerwca br. Wyniki zostaną podane nie później niż do 12 lipca 2018 r.

 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O środki na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Przypomnijmy – w wyniku podstawowego i dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek „Senior+” i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów „Senior+”.

W efekcie powstanie 287 nowych placówek „Senior+” (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących takich placówek (156 dziennych domów i 74 klubów), zapewniających łącznie 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.


Dzięki uzupełniającemu naborowi ofert zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. Do rozdysponowania jest ponad 16,41 mln złotych.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub złożyć osobiście w PUW do 14 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu).


Po dokonaniu oceny ofert wojewoda przekaże do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania nie później niż do 28 czerwca br.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 12 lipca 2018 br.

 źródło: www.mpips.gov.pl

Ostatnio zmieniany : wtorek, 15 maja 2018 09:25
poprzednie następne