Rozmiar czcionki: A- A A+

Ostrzeżenia Meteorologiczne

STANDARYZACJA I CERTYFIKACJA STRAŻY GMINNYCH I MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Uprzejmie informuję, że zostały zakończone prace Zespołu interdyscyplinarnego do spraw wypracowania procedur standaryzacji i certyfikacji Straży Miejskich i Gminnych oraz przygotowania pilotażowego programu standaryzacji pt. „Z mieszkańcami dla mieszkańców”.

W związku z powyższym Zarządzeniem nr 209/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. Wojewoda Pomorski powołał  Zespół interdyscyplinarny do oceny standardu Straży Gminnych (Miejskich) Województwa Pomorskiego oraz nadawania certyfikatu, a także opracował Regulamin wnioskowania o ocenę standardu i wykorzystania certyfikatu, który stanowi integralną część zarządzenia.

Należy wskazać, że program standaryzacji straży gminnych (miejskich) daje możliwość usystematyzowania prawnej i organizacyjnej działalności tej formacji, wskazuje również na zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego, które są istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych. Opracowany przez Zespół dokument identyfikuje oraz porządkuje wymogi niezbędne dla sprawnie funkcjonującej straży gminnej (miejskiej), co może mieć znaczenie dla tych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, które powołały lub decydują się powołać straż.

Certyfikat, przyznawany jest  zgodnie z założeniem straży, która spełni wymogi opracowanego standardu, stanowić będzie świadectwo, że dana straż pozytywnie oceniana jest przez organ certyfikujący i swoją działalnością wpisuje się w system ochrony porządku publicznego.

Z uwagi na fakt, że Wojewoda Pomorski jest przedstawicielem Rządu na terenie województwa, został upoważniony przez Pana Grzegorza Karpińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych do nadawania certyfikatu Strażom Gminnym (Miejskim) Województwa Pomorskiego spełniającym wymogi standardu.

Stąd też kolejnym etapem pracy Zespołu jest rozpoczęcie pilotażowego programu standaryzacji i certyfikacji pn. „Z mieszkańcami i dla mieszkańców” na terenie naszego województwa.

Do procesu standaryzacji straż gminna (miejska) może przystąpić w dwóch terminach: do końca marca lub do końca września danego roku kalendarzowego, przedkładając Wojewodzie wniosek o objęcie straży programem standaryzacji i certyfikacji (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu), a także kopię sprawozdania z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jednostkę straży gminnej (miejskiej)  do oceny standardu zgłasza wójt, burmistrz (prezydent miasta), któremu podlega dana straż.

Ponadto warunkiem uzyskania certyfikatu przez straż gminną (miejską) jest realizacja wszystkich punktów obligatoryjnych wskazanych w Programie Standaryzacji Straży Gminnych (Miejskich) Województwa Pomorskiego pn. „Z mieszkańcami i dla mieszkańców” (nie wypełnienie jednego z punktów obligatoryjnych uniemożliwia uzyskanie certyfikatu).

 Przyznany przez Wojewodę Pomorskiego certyfikat może być wykorzystany w działalności jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego oraz straż gminną (miejską), której certyfikat dotyczy.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Moniką Kobylarz – inspektorem wojewódzkim Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tel. 58 30 77 139.

 

poprzednie następne