Rozmiar czcionki: A- A A+

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

W zastępstwie - obowiązki dyrektora generalnego pełni Bożena Sitnik - Pietrzykowska.


kontaktKONTAKT
Sekretariat 

Sylwia Schittenhelm
pok. nr 140

tel.: 58 307 75 52
fax: 58 305 89 66
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk


Dyrektor Generalny Urzędu:

- zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy w szczególności poprzez:
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Wojewodę, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Wojewodę na podstawie ustaw,
 • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Urzędu,
 • występowanie z wnioskiem do Wojewody o nadanie regulaminu Urzędu, a następnie ustalanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
 • ustalanie regulaminu pracy,
 • gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,
 • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie;

- dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, chyba, że ustawa stanowi inaczej oraz realizuje politykę personalną, w szczególności poprzez:
 • przygotowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie,
 • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
 • dysponowanie funduszem nagród, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej,
 • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie;
- wykonuje określone zadania kierownika Urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
- wykonuje inne zadania z upoważnienia Wojewody.

 Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Wojewodzie.


 Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje pracę:

 • Biura Kadr i Organizacji
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego;
 • samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Informatyka Wojewódzkiego, kierującego Oddziałem ds. Informatyzacji w Biurze Kadr i Organizacji.

poprzednie następne