Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z obszaru województwa pomorskiego. Zespół został powołany Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 114/99 z dnia 6 lipca 1999 r.


Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Adres:

ul. Nowogrodzka 11
00- 511 Warszawa


SKŁAD ZESPOŁU:
Przewodnicząca

Wiesława Dudziak


Sekretarz

Małgorzata Owczarczyk


Członkowie, w tym:
 • lekarze, 
 • psycholodzy, 
 • doradcy zawodowi,
 • pedagodzy,
 • pracownicy socjalni.

KONTAKT - SEKRETARIAT:

kontakttel.: 58 307-74-08; fax: 58 305-36-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27 (wejście od ulicy Toruńskiej – parter)

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim z siedziba w Gdańsku oraz Wojewoda Pomorski, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowej 21/27.
Dane kontaktowe:
nr tel.: 58 307 74 08
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwa Pomorskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań władzy publicznej nałożonych na Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511).
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane dot. sytuacji społecznej i zawodowej, merytoryczne rozstrzygnięcie zawarte w orzeczeniu, dokumentacja medyczna.
5. Administrator Pani/Pana dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana oraz z innych źródeł tj.: miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, System informatyczny EKSMOoN.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit.
b, c i j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (NR CELEX 32016R0679) w zw. z art. 6b1 ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przed WZON, t.j. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (DZ .U. Nr 14, poz. 67).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będę udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Sądy, Policja, Prokuratura, organy wykonujące zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego) w związku z prowadzonym postępowaniem.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;
b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
są nieprawidłowe;
c) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w sytuacji przewidzianej w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, w sytuacji określonej w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


PRZEPISY DOTYCZĄCE ORZECZNICTWA:
 •  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2046, ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)

 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681)


WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW:
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

FORMA ZAŁATWIENIA: Odwołania kierowane do Wojewódzkiego Zespołu do Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.
TRYB ODWOŁAWCZY: Orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tut. Zespołu.

 • przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

FORMA ZAŁATWIENIA: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim przeprowadza specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy lub psychologów – członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.
TERMIN BADANIA: Termin badania powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skierowania na to badanie. Wojewódzki Zespół pisemnie zawiadamia osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie badania, nie później niż na 10 dni przed jego przeprowadzeniem.


ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:
 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 2. sprawowanie – w imieniu Wojewody – bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. przedstawianie - w imieniu Wojewody – Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań własnych i powiatowych zespołów, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
 4. organizowanie szkoleń i narad w zakresie procedury orzeczniczej,
 5. przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 6. gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności  

Aktualnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 15 miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Miła 26; tel.: 59 82 28 068
 2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30; tel.: 52 33 44 488
 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5; tel.: 59 83 45 147
 4. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5; tel.: 58 32 02 296
 5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43; tel.: 58 78 20 128
 6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20; tel.: 58 68 53 320
 7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna, ul. Krasickiego 4; tel.: 58 68 65 005
 8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5; tel.: 59 86 28 106
 9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70; tel.: 55 27 23 793
 10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a; tel.: 58 77 32 085
 11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku, 84-100 Puck, ul. Mestwina 32; tel.: 58 35 23 230
 12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 5; tel.: 59 84 26 963
 13. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim,83-200 Starogard Gdański, ul. Balewskiego 1; tel.: 58 56 02 328
 14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6; tel.: 58 53 20 784
 15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 A; tel.: 58 67 24 063