Rozmiar czcionki: A- A A+

Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

kontaktKrystian Kaczmarek

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
nr pokoju: 377, III piętro
(siedziba Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście IV B)

telefon: +48 58 30 77 501
fax: +48 58 30 77 521


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:45 do 17:00.


 Informacje dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej


Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, którą tworzą Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Oddział Geodezji i Kartografii należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przedmiocie:
a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
2) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju we wdrażaniu projektów z zakresu geodezji i kartografii oraz w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w tym planowanie działań kontrolnych i prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
3) współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
4) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5) na wniosek starosty wyrażanie opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia spraw należących do zakresu zadań starosty;
6) kontrola wykonywania przez marszałka województwa zadań w zakresie:
a) prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) zlecania wykonania i udostępniania opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
c) tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych dotyczących map topograficznych oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
d) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
e) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
f) współdziałania z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzenie bazy danych w części dotyczącej obszaru województwa;
7) kontrola wykonywania przez starostów zadań w zakresie:
a) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym jej bazy danych,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym jej bazy danych,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz szczegółowych osnów geodezyjnych,
- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych map ewidencyjnych i map zasadniczych,
b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c) zakładania osnów szczegółowych,
d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
8) współdziałanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystania danych z ewidencji gruntów i budynków;
9) uzgadnianie projektów modernizacji i projektów założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali;
10) rozpatrywanie w II instancji spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków;
11) rozpatrywanie w II instancji spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
12) rozpatrywanie w II instancji odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
13) przeprowadzanie kontroli w samorządach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych, załatwiania skarg i wniosków oraz wykonywania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
14) przeprowadzanie kontroli działalności przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne w zakresie:
a) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników tych prac,
c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
15) realizacja zadań wojewody wynikających z przepisów ustawy o scalaniu i wymiany gruntów;
16) rozpatrywanie zasadności zarzutów wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w związku z wykonywanymi przez nie pracami geodezyjnymi lub pracami kartograficznymi;
17) wnioskowanie do wojewody o powołanie lub odwołanie rzecznika dyscyplinarnego oraz o powołanie członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
18) wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii winnych naruszenia przepisu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
19) obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego oraz Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
20) współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu przy podziale dotacji dla marszałka województwa i starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, a także opiniowanie wniosków o zwiększenie dotacji na te cele;
21) rozpatrywanie wniosków spółdzielni mieszkaniowych o zwrot kosztów prac
Geodezyjnych i kartograficznych;
22) wydawanie dzienników praktyki zawodowej;
23) prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

 

 


poprzednie następne