Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

Danuta Janiak

Z-ca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu

Magdalena Goldszmidt

kontaktSekretariat

pok. nr 198 C
tel.: 58 307 72 45
fax: 58 307 74 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 W skład Wydziału Finansów i Budżetu wchodzą oddziały:

  • Budżetu
  • Księgowości
  • Kontroli Finansowej
  • Księgowości Dysponenta III Stopnia 

Do Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy (I i II faza) w układzie tradycyjnym i zadaniowym;

2) opracowywanie materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz zawiadamianie dysponentów budżetu o wielkościach kwot z niego wynikających;

4) prowadzenie ewidencji i bieżącej kontroli realizacji budżetu wojewody oraz ewidencji dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego;

5) przygotowywanie zbiorczego wniosku wojewody dotyczącego zgłoszenia wydatków do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego;

6) prowadzenie ewidencji i kontrola realizacji inwestycji jednostek podległych wojewodzie oraz sporządzanie informacji dla Ministerstwa Finansów o zmianach wartości kosztorysowej;

7) wykonywanie zadań w zakresie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków budżetu wojewody, m. in. podpisywanie umów, weryfikacja wniosków o płatność;

8) przygotowywanie projektów decyzji o zmianach w budżecie wojewody pomorskiego, wynikających z posiadanych uprawnień ustawowych;

9) przygotowywanie projektów wystąpień i wniosków do władz centralnych w sprawie zmian w budżecie wojewody;

10) pełnienie – w imieniu wojewody – funkcji dysponenta głównego w zakresie dysponowania środkami budżetu państwa, obsługa budżetu państwa w systemie TREZOR;

11) sporządzanie rocznej analizy wykonania budżetu wojewody, stanowiącej element materiałów, będących podstawą do udzielenia absolutorium rządowi;

12) przygotowywanie projektów decyzji wojewody w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych;

13) współpraca z centralnymi organami administracji państwowej, z organami samorządowymi, beneficjentami końcowymi oraz wydziałami urzędu w zakresie dotyczącym przepływów środków finansowych;

14) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu środków europejskich;

15) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego;

16) wykonywanie zadań wynikających z kompetencji wojewody w zakresie uruchamiania i przekazywania środków z budżetu środków europejskich dla Narodowej Strategii Ram Odniesienia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich;

17) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a w szczególności: sporządzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, kontrolowanie składanych wniosków oraz sporządzanie sprawozdań;

18) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej dodatku energetycznego, a w szczególności: sporządzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, kontrolowanie składanych wniosków oraz sporządzanie sprawozdań;

19) realizacja zadań Wojewody w ramach realizacji „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi „Maluch”;

20) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim i obsługa rachunków bankowych dysponenta głównego;

 

20a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków europejskich;

21) uruchamianie środków budżetowych dysponentom niższego stopnia, przekazywanie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji z budżetu państwa na finansowanie/ współfinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych;

22) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej wydatków i dochodów oraz należności budżetu państwa;

23) przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań budżetowych od podległych wojewodzie jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego;

24) przyjmowanie od dysponentów II i III stopnia i analizowanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;

25) sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych w systemie TREZOR;

26) sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;

27) przekazywanie zrealizowanych dochodów na rachunek centralny budżetu państwa;

28) prowadzenie ewidencji księgowej środków pozabudżetowych;

29) przyjmowanie i analizowanie sprawozdań finansowych, sporządzanych przez jednostki podległe wojewodzie;

30) sporządzanie jednostkowego i zbiorczego sprawozdania finansowego;

30a)  rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu wojewody pomorskiego;

31) sporządzanie rocznego planu kontroli finansowych prowadzonych przez wydział oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie:

a) gospodarki finansowej jednostek rządowej administracji zespolonej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie,

b) prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu wojewody jednostkom samorządu terytorialnego na zadania własne oraz na zadania zlecone tym jednostkom ustawami oraz dotacji przekazanych innym jednostkom na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich,

c) prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej;

32) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez wojewodę decyzji orzekających o zwrocie dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za wyjątkiem dotacji przyznanych na zadania realizowane przy współudziale środków zagranicznych;

33) zawiadamianie rzecznika dyscypliny o stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

34) opiniowanie projektów zarządzeń i decyzji wojewody w zakresie skutków finansowych dla budżetu oraz opinii do nadesłanych przez władze centralne aktów prawnych w zakresie zagadnień finansowych;

35) sporządzanie materiałów planistycznych dysponenta III stopnia do projektu i ustawy budżetowej w zakresie wydatków urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym na podstawie planów opracowanych przez wydziały;

36) przygotowywanie dla dyrektora generalnego decyzji o przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w oparciu o otrzymane od wydziałów wnioski;

37) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej zmian w planie finansowym urzędu;

38) prowadzenie rachunkowości urzędu jako dysponenta III stopnia, w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wydatków budżetowych, kosztów i zaangażowania wydatków,

b) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wydatków w układzie budżetu zadaniowego oraz wydatków strukturalnych,

c) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wydatków, kosztów, zaangażowania oraz zmian w planie finansowym w zakresie projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

d) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach rachunku depozytowego i rachunku sum na zlecenie,

e) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy,

f) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

g) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,

h) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych w ramach prowadzonej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

i) prowadzenie rejestru zakupów VAT dla celów podatkowych;

39) sporządzanie i przekazywanie organom kontroli podatkowej Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT;

40) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

41) prowadzenie obsługi kasowej pracowników i klientów urzędu;

42) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

43) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz zaangażowaniem;

44) dokonywanie sprawdzenia dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed dokonaniem wydatku;

45) weryfikacja zawieranych umów i porozumień pod względem zabezpieczenia środków w planie finansowym urzędu, z wyłączeniem umów o pracę;

46) rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych pracowników;

47) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie wydatków;

48) rozliczanie inwentaryzacji oraz ujmowanie jej wyników w księgach rachunkowych w zakresie prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej;

49) obsługa przy pomocy Bankowości Elektronicznej NBP dysponenta III stopnia, w celu bezgotówkowej regulacji zobowiązań urzędu, następujących rachunków bankowych:

a) wydatków,

b) sum depozytowych i sum na zlecenie,

c) wydatków niewygasających,

d) środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach INTERREG IIIA,

e) Funduszu Pracy,

f) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polegająca m. in. na:

 dokonywaniu płatności urzędu (wysyłka przelewów),

 przygotowywaniu do realizacji czeków i przelewów,

 kontroli transmisji danych do wypłaty (generowanych przelewów) z list wynagrodzeń,

 sporządzaniu wydruków wyciągów bankowych wraz z załącznikami,

 prowadzeniu korespondencji elektronicznej z NBP w zakresie zleceń płatniczych dokonywanych w euro, weryfikacji ważności certyfikatów kart kryptograficznych użytkowników systemu, aktualizacji wersji oprogramowania systemu,

 prowadzeniu bieżącej analizy stanu środków na rachunkach;

50) obsługa dysponenta III stopnia w systemie TREZOR w szczególności wprowadzanie:

a) planu finansowego wydatków dysponenta III stopnia,

b) wniosków o zmianę w planie oraz decyzji dyrektora generalnego w sprawie zmian w planie finansowym urzędu,

c) rocznego harmonogramu realizacji wydatków i jego aktualizacja o kwoty przyznanych limitów miesięcznych,

d) zapotrzebowania na środki budżetowe,

e) sprawozdań budżetowych i finansowych dysponenta III stopnia w zakresie wydatków;

51) wykonywanie czynności inkasenta opłaty skarbowej;

52) potwierdzanie zgodności rozrachunków z dostawcami;

53) sporządzanie analiz opisowych z wykonania planu finansowego wydatków urzędu w celu informowania kierownika jednostki o poziomie realizacji budżetu oraz innych analiz finansowych wg potrzeb;

54) rozliczenie środków otrzymanych z rezerw celowych oraz z rezerwy wojewody pomorskiego z wyłączeniem środków na wynagrodzenia;

55) udzielanie informacji na potrzeby wydziałów w zakresie wykonania wydatków i zaangażowania środków;

56) sporządzanie list wypłat wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w szczególności:

a) z tytułu wypłaconych ekwiwalentów w ramach przepisów BHP,

b) dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych,

c) z tytułu zasądzonych rent;

57) (uchylony);

58) realizowanie zadań w zakresie gospodarowania funduszem płac i etatami:

a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania funduszem wynagrodzeń,

b) opracowywanie projektów planów finansowych z zakresu funduszu wynagrodzeń oraz planowanie etatów,

c) analizowanie wykorzystania limitu etatów i przydzielonego funduszu wynagrodzeń,

d) sporządzanie z wyżej wymienionych zadań sprawozdań i informacji,

e) akceptowanie pod względem zabezpieczenia finansowego wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę należnych w danym roku budżetowym oraz na rok przyszły w związku z przedkładanymi dyrektorowi generalnemu wnioskami rekrutacyjnymi, o zmianę uposażenia, wypłatę nagrody,

f) rozliczenie środków na wynagrodzenia otrzymanych z rezerw celowych,

g) monitorowanie zmian w planie wydatków w funduszu wynagrodzeń na rok bieżący,

h) monitorowanie zaangażowania środków na umowy na zastępstwo, jubileusze, odprawy emerytalne, dodatki zadaniowe, PFRON.