Rejestr centrów integracji społecznej

Rejestr domów pomocy społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr klubów integracji społecznej

Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców

Wykaz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wykaz placówek dla osób bezdomnych

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Wykaz środowiskowych domów samopomocy

Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Wykaz zakładów pracy chronionej

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie pomorskim

 

Pliki do pobrania:

Rejestr klubów integracji społecznej
Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
Rejestr centrów integracji społecznej
Wykaz środowiskowych domów samopomocy
Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia
Wykaz zakładów pracy chronionej
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
Rejestr domów pomocy społecznej
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Rejestr jednostek specjalistycznego wsparcia
Wykaz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
Rejestr zatwierdzonych programów integracji cudzoziemców
Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
Wykaz zakładów aktywizacji zawodowej
Wykaz placówek dla osób bezdomnych
Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych