Rozmiar czcionki: A- A A+

Wydziały

Rejestry i wykazy prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej

Rejestr centrów integracji społecznej

Rejestr domów pomocy społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr klubów integracji społecznej

Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców

Wykaz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wykaz placówek dla osób bezdomnych

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-
-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Wykaz środowiskowych domów samopomocy

Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Wykaz zakładów pracy chronionej

poprzednie następne