Rejestr centrów integracji społecznej

Rejestr domów pomocy społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr klubów integracji społecznej

Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców

Wykaz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wykaz placówek dla osób bezdomnych

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Wykaz środowiskowych domów samopomocy

Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Wykaz zakładów pracy chronionej

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie pomorskim

 

Pliki do pobrania:

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia
Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
Wykaz środowiskowych domów samopomocy
Wykaz zakładów pracy chronionej
Rejestr centrów integracji społecznej
Rejestr domów pomocy społecznej
Rejestr klubów integracji społecznej
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Rejestr jednostek specjalistycznego wsparcia
Wykaz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
Rejestr zatwierdzonych programów integracji cudzoziemców
Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
Wykaz zakładów aktywizacji zawodowej
Wykaz placówek dla osób bezdomnych
Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych