Rozmiar czcionki: A- A A+

Ogłoszenia i komunikaty

Nielegalne placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Komunikat o zmianie zasad udzielania zasiłków dla poszkodowanych przez nawałnice
Komunikat o uproszczeniu procedur oraz podniesieniu zasiłków dla poszkodowanych przez nawałnice
Unieważnienie ogłoszenia o naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Ogłoszenie wyników otwartego naboru ofert na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2017
Ogłoszenie na nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie pomorskim za rok 2016
Nagrody Specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020", edycja 2017 r.
Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
Ogłoszenie "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – "Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020”, edycja 2017 r.
Nabór członków do Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
Rozpoczęcie kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” zorganizowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sprawozdanie z działalności klubu samopomocy za rok 2016
Sprawozdanie z działalności środowiskowego domu samopomocy za rok 2016
Zapraszenie dla przedstawicieli organizacji sektora pozarządowego z terenu województwa pomorskiego na spotkanie poświęcone omówieniu projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności", Edycja 2017
Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2015
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok
Aktualne informacje o placówkach pomagających osobom bezdomnym w województwie pomorskim
Informacja o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2014
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2015 r.
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województw w Polsce
Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2013
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2014 r.
Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2012
poprzednie następne