| Wydrukuj

W myśl obowiązujących regulacji prawnych, opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, w wyznaczonym miejscu. „Wyznaczone miejsce”, to nie to samo co „obszar strefy płatnego parkowania” – wynika z interpretacji przepisów dokonanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, o którą zwrócił się Wojewoda Pomorski.

Z obowiązujących uregulowań prawnych wynika, że miejsca dla postoju pojazdów, na których wymagane jest uiszczenie opłaty za parkowanie, wyznacza się zarówno znakami pionowymi, jak i znakami poziomymi - między innymi takie informacje znalazły się w pismach resortu infrastruktury i rozwoju. Ich kserokopie wojewoda pomorski Ryszard Stachurski rozesłał już wszystkim zarządcom dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

Zgodnie z przedłożonym Wojewodzie stanowiskiem Ministerstwa, wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania wymaga zastosowania w organizacji ruchu m.in. znaków drogowych oznaczających wjazd i wyjazd ze strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata – tj. znak D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oraz znaków drogowych oznaczających miejsca postojowe na obszarze objętym strefą płatnego parkowania i wyznaczających poszczególne miejsca postoju w tej strefie.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, miejsce dla postoju pojazdu powinno być oznakowane znakiem pionowym i poziomym i tylko takie wyznaczenie miejsca obliguje do uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Wojewoda wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o powyższą interpretację w związku z prowadzoną sprawą dotyczącą Stref Płatnego Parkowania oraz pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie wyznaczania miejsc postojowych. Do Wojewody docierały sygnały, że zmiany - wprowadzone rozporządzeniem z 23 września 2013 roku - wywołały wątpliwości organów zarządzających ruchem, co do sposobu wyznaczania oraz oznakowywania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania. W myśl ustawy prawo o ruchu drogowym Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.


Ostatnio zmieniany: