| Wydrukuj

Pobieranie opłat oraz kar za niewniesienie opłaty za parkowanie w miejscach oznakowanych niezgodnie z przepisami jest działaniem bezprawnym! Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wystosował dziś w tej sprawie list do wszystkich starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu.

W swoim piśmie Wojewoda przypomina o bezwzględnej konieczności respektowania przepisów prawa w tym zakresie. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczenie strefy płatnego parkowania wymaga zastosowania znaków drogowych oznaczających wjazd i wyjazd ze strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. Konieczne jest również stosowanie znaków drogowych pionowych i poziomych wyznaczających miejsce postoju pojazdów. Wojewoda zwraca samorządowcom uwagę, że niespełnienie choćby jednego z powyższych wymogów powoduje naruszenie zasad dotyczących wyznaczenia strefy płatnego parkowania, pozbawiając zarządcę strefy możliwości pobierania opłat za parkowanie.

Powodem wysłania pisma do starostw są docierające do Wojewody liczne informacje dotyczące niestosowania się zarządców dróg do wymogów dotyczących oznakowania stref płatnego parkowania.

 Przypomnijmy:

 W myśl obowiązujących regulacji prawnych, opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, w wyznaczonym miejscu. „Wyznaczone miejsce”, to nie to samo co „obszar strefy płatnego parkowania” – czytamy w interpretacji przepisów dokonanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, o którą kilka miesięcy temu zwrócił się wojewoda pomorski Ryszard Stachurski.

Z obowiązujących uregulowań prawnych wynika, że miejsca dla postoju pojazdów, na których wymagane jest uiszczenie opłaty za parkowanie, wyznacza się zarówno znakami pionowymi, jak i znakami poziomymi - między innymi takie informacje znalazły się w pismach resortu infrastruktury i rozwoju. Ich kserokopie, zaraz po otrzymaniu interpretacji, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski rozesłał wszystkim zarządcom dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

Z napływających do urzędu informacji wynika, że nadal nie wszyscy zarządcy dróg stosują się do obowiązujących przepisów.

 


Ostatnio zmieniany: