| Wydrukuj

Z początkiem stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy z 7 września 2017 r. o Karcie Polaka. Zgodnie z ustawą: cudzoziemcowi, który po 1 stycznia 2017 r. złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadaną Kartę Polaka, na jego wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy.Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.


Zgodnie z ustawą świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:
1. w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego - na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
2. w okresie od 4. do 9. miesiąca - odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przyjmowane będą w Pomorskim Urzędu Wojewódzkim w Gdańsku, Oddziale ds. Cudzoziemców, wejście do urzędu od strony ul. Rzeźnickiej po uprzedniej rezerwacji wizyty – kliknij. Wniosek można również nadać na poczcie.

Do wniosku cudzoziemiec powinien dołączyć uwierzytelnione kopie:
• Karty Polaka,
• aktu urodzenia,
• aktu małżeństwa,
• aktualnego dokumentu podróży (ze stemplami kontroli granicznej),
• dokumentów potwierdzających dane osobowe członków jego najbliższej rodziny, przebywających z wnioskodawcą na terytorium RP, o ile będą oni objęci świadczeniem pieniężnym (akty urodzenia, małżeństwa, dokumenty podróży, karty pobytu),
• dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie oraz zamiar osiedlenia się przez wnioskodawcę i członków najbliższej rodziny na terytorium RP.
W przypadku gdy w/w dokumenty zostały dołączone do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, cudzoziemiec nie jest zobowiązany do ich dołączenia.

 


Ostatnio zmieniany: