| Wydrukuj

Prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 są tematem konferencji, która odbywa się w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W spotkaniu bierze udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Aktualnie obowiązuje Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (2020). W styczniu tego roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego 2030.

Przypomnijmy, że Nowa wizja rozwoju kraju została sformułowana w przyjętym 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dokument przedstawia wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką (tzw. pułapki rozwojowe), a także zarysowuje przykładowe instrumenty gospodarcze, finansowe i instytucjonalne, koncentrując propozycje działań wokół pięciu filarów rozwojowych. Prezentuje on nowe podejście do polityki gospodarczej, a także inicjatywy kluczowe dla realizacji założeń przyjętych w Planie.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r.
Dla tych dwóch dat, wyznaczających etapy realizacji Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego 2030 zostały określone wartości wskaźników. Obrazują one pożądane efekty realizacji przyjętych w dokumencie celów. Dodatkowo, dla niektórych działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, uwzględniony został rok 2023, jako końcowa data finansowania dostępnego w ramach wieloletniej perspektywy finansowej UE dla okresu programowania 2014-2020, zgodnie z obowiązującą regułą n+3.

 

 


Ostatnio zmieniany: