| Wydrukuj

- Duża część gmin zauważyła wpływ programów rządowych na spadek liczby świadczeń z pomocy społecznej, głównie w formie zasiłku okresowego. Spadła również liczba przyznanych zasiłków celowych, stypendiów oraz liczba dzieci i uczniów korzystających z pomocy w formie obiadów - programów „Dożywianie” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. W ocenie większości samorządów, programy rządowe stały się wsparciem dla rodzin i wpłynęły na poprawę ich kondycji finansowej – podkreśliła podczas dzisiejszej konferencji Katarzyna Stanulewicz, szefowa wydziału polityki społecznej PUW w Gdańsku.

Budżet państwa finansuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gminy i powiaty otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach dotacji celowej. Przeznaczone są na obsługę programów, wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie, w tym media i inne koszty utrzymania lokalu, oraz wszelkie zakupy związane z wyposażeniem czy materiałami biurowymi. Około 70% gmin województwa wydatkowało w latach 2017-2018 środki finansowe na obsługę programów rządowych w całości - 89 mln 089 tys. zł.

Środki przekazywane na obsługę programów rządowych:

„Program Rodzina 500 +” (świadczenie wychowawcze) ustanowiony w 2016 roku, jest jednym z celów polityki rządu w obszarze pomocy rodzinie.

Kwoty przekazane gminom na obsługę programu:
• w 2016 roku 23 mln. 547 tys. zł, tj. 2% kwoty przekazanej dotacji.
• w latach 2017 – 2018 45 mln. 812 tys. zł, tj. 1,5% przekazanej dotacji.
• w okresie I – IV 2019 roku 7 mln. 560 tys. zł, tj. 1,5% przekazanej dotacji.

Od lipca do grudnia 2019 r., w związku z wypłatą świadczeń na pierwsze dziecko, szacunkowe koszty obsługi programu wzrosną o 17 mln 650 tys. zł (będą stanowiły 2,7% kwot dotacji otrzymanej przez samorządy).

Powiatom realizującym program w ramach pieczy zastępczej przekazano na koszty obsługi:
• w 2016 roku 159 tys. zł, tj. 1% przekazanej dotacji,
• w latach 2017 – 2018 413 tys. zł, tj. 1% przekazanej dotacji.
• w okresie I – IV 2019 roku 71 tys. zł, tj. 1% przekazanej dotacji.

Koszty obsługi naliczane są od otrzymanej przez samorząd dotacji, a nie od kwoty wypłaconych świadczeń.
Z danych oraz rozliczeń zebranych od gmin i powiatów wynika, że wszystkie samorządy kupiły niezbędny sprzęt, np. informatyczny oraz zatrudniły odpowiednią liczbę pracowników do realizacji programu.

Program Dobry Start (300+)
Koszt obsługi programu liczony jest w wysokości 10 zł za jedno dziecko, na które składany jest wniosek. Z danych zebranych z samorządów wynika, że w 2018 roku całkowite koszty obsługi programu wyniosły 2 mln 796 tys. zł, z tego zgodnie z przepisami, na wynagrodzenia należało przeznaczyć nie mniej niż 80%, tj. 2 mln. 368 tys. zł.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł wynikające z ustawy „Za życiem”
Koszt obsługi wynosi 3% od kwoty świadczenia i wynosi 124 zł za wydanie 1 decyzji.
Wysokość środków przekazanych gminom na obsługę zadania:
• w 2017 roku - 38 214 zł
• w 2018 roku - 32 671 zł
• w okresie I – IV 2019 roku 14 508 zł

Świadczenia Rodzinne
Koszty obsługi wynoszą 3% od kwoty dotacji przekazanej dla gminy.
Wysokość środków przekazanych gminom na obsługę programu:
• w 2016 roku 25 mln. 769 tys. zł
• w latach 2017 – 2018 54 mln. 453 tys. zł
• w okresie I – IV 2019 roku 9 mln. 568 tys. zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy transportowej na terenie całego kraju.
Gminy otrzymują pieniądze na pokrycie kosztów realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, które (na dzień 30 kwietnia br.) wynoszą:

• Wniosek o dodanie rodziny 13,67 zł
• Wniosek o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 5,36 zł
• Wniosek o dodanie nowej osoby 2,74 zł
• Wniosek o duplikat 1,74 zł
• Wniosek o nową Kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,74 zł
• Liczba osób, którym wydano decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy 2,74 zł
• Wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny 1,37 zł

Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca, wskaźnikiem waloryzacji równym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji, nie mogą ulec obniżeniu.

Sytuacja pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz rodzinie w województwie pomorskim

W województwie pomorskim, w 123 gminach zatrudnionych jest 929 pracowników socjalnych, oraz w 16 powiatach i 4 miastach na prawach powiatu - 63.

25 gmin, tj. 20% wszystkich gmin na Pomorzu, nie spełnia standardów zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Sytuacja taka ma miejsce w małych gminach, nieskomunikowanych z większymi miastami oraz ze względu na niższe zarobki. W małych gminach brakuje osób posiadających odpowiednie wykształcenie do wykonywania tego zawodu. Ponadto słabe skomunikowanie gmin z większymi aglomeracjami ogranicza dopływ tej grupy zawodowej z ościennych miast.

Pracownikowi socjalnemu, pracującemu w terenie - realizującemu pracę socjalną w środowisku, przysługuje dodatek w kwocie 250 zł brutto miesięcznie. Jest to zadanie własne gminy i powiatu, czyli finansowane z budżetu gminy/powiatu.

Każdego roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty tego dodatku w wysokości 80% od kwoty 250 zł (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych). Środki te przyznawane są w IV kwartale każdego roku.

Wysokość średniego wynagrodzenia brutto pracownika w gminie, w kwietniu 2019 roku, wynosi 3 618,21 zł. Dla pracownika socjalnego to 3 623,47 zł, a dla pracownika z obszaru pomocy społecznej i rodziny - 3 612,95 zł.

Z przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej PUW analizy wynika, że 41% gmin przekazuje do ośrodków pomocy społecznej zwroty z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 20% gmin wykazuje braki kadrowe do obsługi programów rządowych, głównie z powodu problemów z wykwalifikowaną kadrą oraz zbyt niskimi zarobkami. Problem ten nie dotyczy powiatów.

Od 1 stycznia 2014 roku kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego można uzyskać podejmując naukę na studiach wyższych pierwszego stopnia (licencjackich), o kierunku praca socjalna lub na studiach wyższych drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich), o kierunku praca socjalna lub w pomaturalnym kolegium pracowników służb społecznych, kształcącym w zawodzie pracownik socjalny.

Działania służb wojewody podnoszące kwalifikacje pracowników socjalnych (konferencje, szkolenia projekty)

1.W roku 2016 r. w celu wsparcia jednostek realizujących Program 500+ oraz rodzin uprawnionych do świadczenia, uruchomiono trzy numery telefonów obsługiwanych przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, udzielających porad z zakresu interpretacji przepisów prawa. Do dziś w wydziale funkcjonują dwie infolinie.

1 kwietnia 2016 roku pracownicy wojewody rozpoczęli wyjazdy do gmin województwa w ramach akcji BUS - RODZINA 500+, aby promować program i udzielać porad beneficjentom, którzy mieli problemy z wypełnianiem wniosków.
Do końca kwietnia br. trwała akcja BUS – NOWA PIĄTKA, promująca m.in. zmiany w Programie 500+ , związane z objęciem świadczeniem również pierwszego dziecka, bez stosowania kryterium dochodowego w rodzinie. Zmiany te wejdą w życie 1 lipca br.

2. W związku ze zgłaszanymi przez pracowników ośrodków pomocy społecznej/rodzinie potrzebami związanymi z przeszkoleniem pracowników socjalnych w zakresie realizacji Programu Rządowego „Czyste Powietrze”, służby wojewody, wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zorganizowały cykliczne szkolenia:
● rok 2017 przeprowadzono szkolenie pilotażowe (przed wejściem w życie programu)
● rok 2018 przeprowadzono sześć szkoleń dla pracowników województwa
● I półrocze 2019 roku zaplanowano trzy szkolenia

3. Rok 2017 – przeprowadzono szkolenie z udziałem 300 pracowników socjalnych województwa w Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni.
Wychodząc naprzeciw, zgłaszanym przez ośrodki pomocy społecznej/rodzinie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, potrzebom szkoleniowym, wynikającym z napływającej fali migrantów ze wschodu i zza wschodniej granicy, niosącej za sobą szerzący się proceder handlu ludźmi w zakresie pracy niewolniczej - Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi zorganizował szkolenie.

 


Ostatnio zmieniany: