| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020). Nabór wniosków prowadzony będzie od 29 lipca do 27 sierpnia 2019 roku.

W ramach funduszu dofinansowaniem mogą zostać objęte: budowy, przebudowy lub remonty dróg powiatowych lub dróg gminnych, przebudowy dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, budowy, przebudowy lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowy lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji to 125 959 443,06 zł. Na realizację zadań wieloletnich, począwszy od roku 2021, przeznaczona jest kwota 51 237 739,55 w każdym roku realizacji do roku 2027.

Podział środków pomiędzy zadania powiatowe i gminne ustalony został na następujących poziomach:
- Wnioski powiatowe 35% łącznej kwoty – 44 085 805,06 zł (17 933 208,85 zł
na inwestycje wieloletnie).
- Wnioski gminne 65% łącznej kwoty – 81 873 638,00 zł (33 304 530,70 zł
na inwestycje wieloletnie).

Kwoty nie uwzględniają zobowiązań wynikających z umów, które zostaną zawarte w ramach naboru FDS 2019 prowadzonego w kwietniu br. Ostateczna lista zadań opublikowana zostanie po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów i dopiero wtedy znana będzie dokładna wysokość środków przeznaczonych na realizację inwestycji jednorocznych i wieloletnich rozpoczynających się w 2020 roku.

Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł. Dofinansowanie na poszczególne inwestycje nie będzie mniejsze niż 50% i nie większe niż 80% łącznej wartości zadania. Wysokość dofinansowania udzielonego na pojedyncze zadanie powiatowe albo gminne może wynosić do 30 mln zł.

Wnioski oceniane będą w następujących kryteriach:
- Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
- Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.
- Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.
- Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzi Wojewoda Pomorski:
Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd. Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap.

27 sierpnia 2019 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku orasz szczegółowe informację dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych -  https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/fundusz-drog-samorzadowych.html

 Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, zwana dalej ustawą).


Ostatnio zmieniany: