| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2019 rok. Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2019 rokuWojewództwo pomorskie w ramach funduszu (na 2019 r.) otrzymało 15 813 935, 77 zł.  

Dopłacie ze środków funduszu podlegają linie komunikacyjne, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Wojewoda rozpatrywać będzie wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- gęstość zaludnienia obszaru właściwości organizatora, jako iloraz liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze właściwości danego organizatora i powierzchni obszaru właściwości organizatora (w skali od 0-150 pkt);
- liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-200 pkt);
- długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-200 pkt);
- liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, i które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-100 pkt);
- realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, i które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-100 pkt);
-wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525), jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku (w skali od 0-250 pkt).

Nabór wniosków prowadzi Wojewoda Pomorski: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd.
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap.

12 sierpnia 2019 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku oraz szczegółowe informację dotyczaąe naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html


Ostatnio zmieniany: