| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ogłasza dodatkowy nabór wniosków. Będzie on prowadzony od 12 września do 11 października br.  Limit środków w województwie pomorskim w naborze dodatkowym na rok 2019 wynosi 14 503 403,77 zł.

Dopłacie ze środków funduszu podlegają linie komunikacyjne, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Wojewoda rozpatrywać będzie wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- gęstość zaludnienia obszaru właściwości organizatora, jako iloraz liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze właściwości danego organizatora i powierzchni obszaru właściwości organizatora (w skali od 0-150 pkt);
- liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-200 pkt);
- długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-200 pkt);
- liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, i które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-100 pkt);
- realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, i które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-100 pkt);
-wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525), jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku (w skali od 0-250 pkt).

Nabór wniosków prowadzi Wojewoda Pomorski: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd. Wnioski należy składać wyłącznie
za pośrednictwem platformy epuap.

11 października 2019 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku, szczegółowe informację - https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html

 


Ostatnio zmieniany: