| Wydrukuj

Rozpoczęła się edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla Seniorów.

Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku. W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku. Więcej - www.gov.pl/web/rodzina

Senior+” w 2020 roku – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 
1.    Na czym polega program?
Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Dzięki rozbudowywanej sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+” osoby starsze (nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia) mają okazję do spędzenia czasu w miłym towarzystwie, korzystając przy tym z szerokiej oferty zajęć kulturalnych czy sportowych, usług rehabilitacyjnych, a także otrzymania ciepłych posiłków i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności.
2.    Do kogo jest adresowany?
Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich – które starają się o dotację na utworzenie na swoich terenach Dziennych Domów lub Klubów „Senior+”, albo o dofinansowanie na bieżącą działalność już istniejących placówek.
3.    O jakie kwoty mogą starać się samorządy w nowej edycji programu?
Na realizację zadań zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok 80 mln zł. Samorządy na utworzenie Dziennych Domów mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł, w przypadku Klubów jest to kwota na poziomie do 150 tys. zł. Na funkcjonowanie istniejących już placówek samorządy mogą otrzymać dotacje w wysokości do 300 zł miesięcznie w przypadku Dziennych Domów i do 200 miesięcznie w przypadku Klubów.
4.    Gdzie i do kiedy należy przedstawić swoją ofertę?
Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Informacja na temat sposobu składania ofert znajduje się na stronie Senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.
5.    Czy z dotacji mogą być finansowane koszty dowozu uczestników do placówek „Senior +”?
Koszty dowozu seniorów do placówek „Senior+” ponosi jednostka samorządu terytorialnego i nie mogą być one finansowane z dotacji.
6.    Skąd wiadomo, w jaki sposób program „Senior+” jest realizowany?
Roczne sprawozdanie z realizacji programu na terenie danej jednostki samorządu przekazuje wojewodzie wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji programu.  Wzór sprawozdania określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7.    Ile godzin dziennie powinna być czynna placówka „Senior+”?
Dzienny Dom „Senior +” powinien być czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Program nie określa minimalnej liczby godzin, w których powinien funkcjonować Klub „Senior +”.


Ostatnio zmieniany: