| Wydrukuj

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących.

•    Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

•   Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

•    W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

•    Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

•    Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.

•    Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.

•    Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

•    W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.

•    W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

•    Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).

•    Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

•    Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektorze,

•    Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

•    W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.

•    Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk
i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

•    O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej,
w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

•    W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

•    Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.

•    Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.

•    Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

•    Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
do spożywania posiłków.

•    Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione
i wyjaśnione odbiorcom.

•    Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

•    W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.

•    W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
nad dziećmi.

•    Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

•    Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

•    Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

•    Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

•    Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.

•     Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
Nauczycielu,

•   Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone.

•    Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

•   Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,
np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.

•    Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

•    Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład.

•    Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Rodzicu,

•    Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

•    Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust podczas drogi do i z placówki.

•    Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

•    Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

•    Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek.

•    Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

•    Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.


Ostatnio zmieniany: