| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich przedstawił szczegóły dofinansowania zadań powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku. Ogłoszone przez premiera i ministra infrastruktury limity dofinansowania zadań w ramach FDS - nabór 2021 wynoszą w skali kraju 3,2 mld zł. Pomorskie otrzyma 125 817 989,92 zł; dodatkowo 51 012 929,21 zł na zadania wieloletnie.

Fundusz Dróg Samorządowych - nabór wniosków na rok 2021

Wojewoda Pomorski, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2021), nabór wniosków prowadzony będzie 09 lipca do 10 sierpnia 2020 roku.

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, zwana dalej ustawą). W ramach Funduszu dofinansowaniem mogą zostać objęte budowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych lub dróg gminnych oraz przebudowy dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji to 125 817 989,92 zł. Na realizację zadań wieloletnich, począwszy od roku 2022, przeznaczona jest kwota 51 012 929,21 zł w każdym roku realizacji do roku 2027.

Podział środków pomiędzy zadania powiatowe i gminne ustalony został na następujących poziomach:
- Wnioski powiatowe 35% łącznej kwoty – 44 036 296,47 zł (17 854 525,21 zł na inwestycje wieloletnie w roku 2022 i dalszych).
- Wnioski gminne 65% łącznej kwoty – 81 781 693,45 zł (33 158 404,00 zł na inwestycje wieloletnie w roku 2022 i dalszych).

W/w kwoty nie uwzględniają zobowiązań wynikających z umów wieloletnich zawartych w ramach poprzednich edycji FDS. Zobowiązania wynikające z w/w umów na rok 2021 to:
- Wnioski powiatowe – ok. 9 mln zł.
- Wnioski gminne – ok. 33 mln zł

Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł. Dofinansowanie na poszczególne inwestycje nie będzie mniejsze niż 50% i nie większe niż 80% łącznej wartości zadania.

Wysokość dofinansowania udzielonego na pojedyncze zadanie powiatowe albo gminne może wynosić do 30 mln zł.

Wnioski oceniane będą przez Komisję powołaną przez Wojewodę Pomorskiego w następujących kryteriach:
- Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
- Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów.
- Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.
- Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzi Wojewoda Pomorski: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuap!

10 sierpnia 2020 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku oraz szczegółowe informację dot. naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych pod adresem:
https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/fundusz-drog-samorzadowych.html


Ostatnio zmieniany: