| Wydrukuj

Rozpoczął się  nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Szczegóły i pliki do pobrania – kliknij

Informacje w sprawie Programu "Maluch+":
58-30-77-124
58-30-77-423
58-30-77-581
58-30-77-247
58-30-77-475

W 2021 roku budżet, na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi - wynosi 450 mln zł.

„Maluch+” edycja 2021 – najważniejsze pytania i odpowiedzi
1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu i na co można je uzyskać?

Moduł 1a i 1b
O dofinansowanie z modułu 1a i 1b na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo). Dofinansowanie podlegać może zarówno utworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie, jak i samo utworzenie miejsc.
Warunkiem uzyskania dofinansowania w module 1a jest, aby na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku modułu 1b dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł. Oba warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać wsparcie.

Moduł 2
Wsparcie otrzymają te jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły miejsca opieki w placówkach z udziałem środków ze wcześniejszych edycji programu „Maluch+”. Moduł 2 to dofinansowanie do ich funkcjonowania, w tym również miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 3
O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym także pracodawcy i uczelnie oraz podmioty z nimi współpracujące), jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W module 3 można uzyskać dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Dofinansowanie podlegać może zarówno utworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie, jak i samo utworzenie miejsc.

Moduł 4
O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym także pracodawcy i uczelnie oraz podmioty z nimi współpracujące), jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Polega na dofinansowaniu do funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

2. Ile wynosi kwota dofinansowania?

Moduł 1a
W przypadku wydatków na tworzenie miejsc:
• nie więcej niż 33 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
• nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Przy czym kwota dofinansowania do miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 1b
W przypadku wydatków na tworzenie miejsc:
• nie więcej niż 30 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
• nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Przy czym kwota dofinansowania do miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 2
Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 3
W przypadku tworzenia nowych miejsc opieki:
• nie więcej niż 10 tys. zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
• nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Przy czym kwota dofinansowania do miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 4
Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie odpowiednio zwiększona.

3. Do kiedy należy złożyć swoją ofertę w konkursie i kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Oferty w module 1 można składać w terminie od 7 września do 16 października br., zaś w modułach 2-4 – od 7 września do 6 listopada br. Oferty składane po tych terminach nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu na oferty w module 1 zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 27 listopada br., w przypadku ofert z modułów 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

4. Gdzie i w jakiej formie należy złożyć ofertę?

Oferty konkursowe należy składać do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, w której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.
Oferty można złożyć w formie papierowej osobiście lub pocztą, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Należy pamiętać o tym, że liczy się data wpłynięcia wniosku do urzędu.

5. Z kim beneficjent zawiera umowę ws. przekazania dofinansowania?

Umowa zawierana jest z wojewodą właściwym ze względu na gminę, na terenie której jest lub będzie prowadzona instytucja opieki.

 


Ostatnio zmieniany: