| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok. Nabór prowadzony będzie od  11 września do 18 września 2020 roku.

Dla województwa pomorskiego na rok 2020 przyznana została kwota w wysokości 17 805 559,68 zł. Dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, zwanej dalej ustawą).

Środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730)  z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjnego niefunkcjonujące, co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Wojewoda rozpatrywać będzie wnioski biorąc pod uwagę kryteria:
•    gęstość zaludnienia obszaru właściwości organizatora, jako iloraz liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze właściwości danego organizatora i powierzchni obszaru właściwości organizatora (w skali od 0-150 pkt);
•    liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-200 pkt);
•    długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-200 pkt);
•    liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-100 pkt);
•    realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do prze-wozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (w skali od 0-100 pkt);
•    wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525), jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład związku (w skali od 0-250 pkt).

Nabór wniosków prowadzi Wojewoda Pomorski: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd. Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap.

Ostateczny termin wpływu wniosków  - 18 września 2020 roku. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku orasz szczegółowe informację dot. naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych - https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html


Ostatnio zmieniany: