| Wydrukuj

 
Od 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/560).

Działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 11 kwietnia 2021 r. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:
1)    są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2)    realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3)    realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4)    pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5)    wykonują działania ratownicze,
6)    są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7)    są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8)    są zatrudnieni w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9)    są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10)    są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11)    są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Wzór oświadczenia rodzica, które należy złożyć organowi prowadzącemu instytucję opieki na dziećmi do lat 3, kierownika/opiekuna znajduje się w załączniku.