| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich uczestniczy w drugim - tej kadencji, posiedzeniu Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla okręgu gdańskiego. Radę - na kadencję 2020-2024 - wojewoda powołał w sierpniu ub. r.

W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, prokuratora okręgowego w Gdańsku, dyrektorów jednostek penitencjarnych (z obszaru właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku), kierowników komórek organizacyjnych PUW w Gdańsku (właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego), a także reprezentanci wojska i policji.  Przewodniczącym rady jest prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Do zadań Rady należy organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji osób skazanych, zarówno odbywających karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, jak również osób, które zakończyły odbywanie kary i wracają do społeczeństwa.

Ponadto do kompetencji Rady należy:
•    opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom;
•    koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji zaufania podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych;
•    podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli;
•    dokonywanie oceny polityki penitencjarnej;
•    przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystywania środków z funduszu pomocy penitencjarnej;
•    inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.


Ostatnio zmieniany: