| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023). Nabór prowadzony będzie od 28 lipca do 26 sierpnia 2022 roku.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte:
•    budowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych lub gminnych
•    przebudowy dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych
•    budowy, przebudowy lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
•    przebudowy lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Na inwestycje w roku 2023 przeznaczono 123 431 374,12 zł. Na realizację zadań wieloletnich, począwszy od roku 2023, możliwe jest zaciągniecie zobowiązań do kwoty 51 418 598,52 zł w każdym roku realizacji do roku 2027.

Podział środków pomiędzy zadania powiatowe i gminne:
•    zadania powiatowe 35% łącznej kwoty – 43 200 980,94 zł (17 996 509,48 zł na inwestycje wieloletnie w roku 2024 i dalszych)
•    zadania gminne 65% łącznej kwoty – 80 230 393,18 zł (33 422 089,04 zł na inwestycje wieloletnie w roku 2024 i dalszych)

Kwoty nie uwzględniają zobowiązań wynikających z umów wieloletnich zawartych w ramach poprzednich edycji RFRD. Zobowiązania wynikające z umów na rok 2023 to:
•    zadania powiatowe – 16 206 550,00 zł
•    zadania gminne – 33 726 193,00 zł.

W związku z tym, rzeczywista wartość środków do rozdysponowania w roku 2023 to:
73 498 631,12 zł, z czego:
•    zadania powiatowe – 26 994 430,94 zł
•    zadania gminne – 46 504 200,18 zł

Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinasowanie na poszczególne inwestycje nie będzie mniejsze niż 50% i nie większe niż 80% łącznej wartości zadania.

Wnioski oceniać będzie komisja powołana przez Wojewodę Pomorskiego. Kryteria:
•    poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
•    zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
•    podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów
•    zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
•    zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych
•    poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Nabór wniosków: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuap

Termin ostatecznego wpływu wniosków: 26 sierpnia 2022 roku (wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie)

Wzory wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru - https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/fundusz-drog-samorzadowych.html
Ostatnio zmieniany: