Deklaracja dostępności strony internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, np. pliki zawierające treści aktów prawnych, dokumentacje przeprowadzonych kontroli np. wystąpienia pokontrolne, skany dokumentów.
 • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł, niektóre treści (np. dokumenty) nie zostały wytworzone przez urząd
 • opracowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których urząd nie jest uprawniony
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tj. przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Zakrzewski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 30 77 152

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, z zastosowaniem przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek położony jest na skrzyżowaniu ulic: Okopowej i Toruńskiej. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki:

 1. Stacja Gdańsk Śródmieście (około 400 metrów) – przystanek SKM;
 2. Toruńska (około 290 metrów) - przystanek autobusowy
 3. Urząd Wojewódzki/Marszałkowski (ulica: Augustyńskiego) (około 200 metrów) - przystanek autobusowy
 4. Muzeum Narodowe (około 260 metrów) - przystanek autobusowy

Dojazd do następujących przystanków liniami:

 • Toruńska – liniami: 106, 108, 111, 118, 123, 131, 132, 154, 189, 205, 207, 256, N1,
  N4, N9, N11
 • Urząd Wojewódzki/Marszałkowski (ulica: Augustyńskiego) – liniami: 123, 131
 • Muzeum Narodowe – liniami: 106, 111, N9, N11

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Gmach urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dla klientów: od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej. Ponadto, od ulicy Toruńskiej jest wejście do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 1. Wejścia do urzędu od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej:
  • wejście „B” od ulicy Okopowej bez przeszkód w postaci progów, wyposażone jest w dwa podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • drzwi przy wejściu „B” od ulicy Okopowej dwuskrzydłowe wyposażone w automatyczny system otwierania,
  • windy:
   • w wejściu „B” od ulicy Okopowej przy Zespole Obsługi Klienta – przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braill’a,
   • na I piętrze przy sekretariacie Dyrektora Generalnego przy pokoju nr 140,
   • od ul. Rzeźnickiej na Sali Paszportów,
  • w związku z prowadzonym remontem tymczasowo od ulicy Okopowej nie ma parkingu
  • parking przed wejściem od ulicy Rzeźnickiej posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • po lewej stronie, przy wejściu „B” od ulicy Okopowej mieści się Zespół Obsługi Klienta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc,
  • wejście od ulicy Rzeźnickiej wyposażone jest w platformę schodową do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Aby skorzystać z platformy schodowej klient powinien wezwać pracownika obsługującego platformę poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się obok platformy.
 2. Wejście od ulicy Toruńskiej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w związku z remontem Zespół zmienił tymczasowo siedzibę. Adres tymczasowej siedziby: Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Do budynku tymczasowej siedziby Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi  ogólnodostępne wejście z poziomu 0 z ulicy Smoluchowskiego:

 • drzwi wyposażone są w Videodomofon ,przycisk dzwonka dostosowany jest wysokością dla osoby siedzącej na wózku , Videodomofon obsługiwany jest przez pracowników rejestracji,
 • w odległości około 50 m od budynku , znajduje się przystanek autobusowy, obsługiwany przez pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • z holu do części biurowej , jak i medycznej prowadzą drzwi o szerokości 90 cm, bez progów,
 • przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony,
 • na tym samym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Windy zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na I, II i III piętrze oraz do części pomieszczeń na IV piętrze budynku.

Przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska ochrony pełniące również funkcje punktów informacyjnych.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Dostęp do większości pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób
z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku pętla indukcyjna znajduje się na parterze gdzie mieści się Zespół Obsługi Klienta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza windą.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Urzędu w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Gmach Urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

 • wejście wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • winda,
 • parking posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Winda zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Delegaturę Urzędu.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Dostęp do pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Toaleta na III piętrze jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, toaleta na IV piętrze wyposażona jest w uchwyty oraz dzwonek przywołujący pomoc.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób
z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wersja kontrastowa

Inne informacje i oświadczenia

Zespół Obsługi Klienta

W budynku urzędu od ulicy Okopowej przy wejściu „B”, w holu głównym po lewej stronie mieści się Zespół Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych. Ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Zespołu dotyczące udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom. Polegają one na informowaniu przez pracownika Zespołu odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie zejścia do niepełnosprawnego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu przebywania klienta.

W Zespole można potwierdzić, przedłużyć ważność i unieważnić profil zaufany ePUAP.

Ponadto, każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do urzędu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), w PUW wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi osób głuchoniemych. Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. W Zespole Obsługi Klienta przy wejściu B zainstalowano komputer typu all-in-one z kamerą internetową oraz urządzeniem głośnomówiącym, pozwalający na połączenie wideokonferencyjne on-line z tłumaczem języka migowego (tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM) a polskim językiem fonicznym). W przypadku zgłoszenia się do urzędu osoby niesłyszącej, pracownicy załatwiają sprawę klienta korzystając z usługi tłumaczenia rozmowy on-line przy pomocy tego urządzenia.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć w zakładce: Dla klienta/Tłumacz języka migowego, tj. na stronie pod adresem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/tlumacz-jezyka-migowego