Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta wyrażonym po nowelizacji ustawy  z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwanej dalej "ustawą Tarcza 3", z dniem 24 maja 2020 r. zniesione zostało zawieszenie biegu terminu w procesowych i sądowych obowiązujących od dnia 31 marca 2020 r. dotyczących w szczególności:

  • 30  dniowego terminu na udzielenie stanowiska przez kierownika podmiotu leczniczego,
  • 4    miesięcznego terminu na rozpatrzenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego,
  • 30  dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Okresu pomiędzy wskazanymi datami nie należy uwzględniać przy obliczaniu upływu poszczególnych terminów w postępowaniu w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego.
W czasie epidemii termin 1 roku na złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji o ustalenie zdarzenia medycznego w świetle obowiązujących przepisów nie uległ zawieszeniu.
Termin na rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Wojewódzkiej Komisji w okresie obowiązywania ustawy COVID rozpoczął bieg od dnia 24 maja 2020 r.
Przepisy powyższej ustawy przywracają możliwość przeprowadzenia posiedzeń jawnych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość
z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku chyba, że przeprowadzenie tego posiedzenia bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.
Wcześniej w okresie od 31 marca do 24 maja br. kiedy działalność orzecznicza komisji na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych i sytuacji kryzysowych zwanej dalej "ustawą COVID" była wstrzymana Rzecznik Praw Pacjenta wyraził następujące stanowisko:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19 bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczy to w szczególności biegu terminu, o którym mowa w art. 67j ust 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. 4 miesięcy na wydanie orzeczenia przez Komisję, ulega zawieszeniu (lub nie rozpoczyna biegu – w przypadku nowych wniosków).
Zawieszeniu ulega również m.in. termin na zajęcie stanowiska przez podmiot leczniczy w sprawie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, przekazanie w określonym terminie stosownych wyjaśnień czy też materiałów, a także wniesienie przewidzianych w ustawie środków odwoławczych.
Nowe wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego nadal będą przyjmowane. Jednakże będą one oczekiwały na rozpatrzenie przez Wojewódzką Komisję do momentu odwołania stanu epidemii.
W czasie trwania epidemii termin 1 roku na złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji o ustalenie zdarzenia medycznego w świetle obowiązujących przepisów nie ulega zawieszeniu.

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych rozpatruje wnioski dotyczące zdarzeń, których skutkiem jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, mających miejsce po dniu 1 stycznia 2012 r.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sekretariat
Magdalena Symela
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: 58 30 77 557
nr pokoju: 250

Waldemar Matychniak
tel.: 58 30 77 191
nr pokoju: 251 

Członkowie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku (kadencja 2018-2023)

1. Joanna Gibas-Kobierecka – Przewodnicząca Komisji
2. Jerzy Matkowski – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Anna Dąbrowska – Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta
4. Włodzimierz Drejski 
5. Andrzej Fortuna 
6. Bartosz Golejewski 
7. Wojciech Grabe 
8. Jordan Grey 
9. Michał Hoffmann 
10. Jolanta Jurczyk 
11. Anna Kujaszewska 
12. Marzena Olszewska-Fryc 
13. Daria Kruk – Przedstawiciel Ministra Zdrowia
14. Monika Rosołowska 
15. Antoni Urbanowicz 
16. Alicja Utracka

 

Sprawozdanie z działalności komisji ( lata 2012-2015)

Liczba złożonych wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego 245
 w 2012 r. - wpłynęły 33 wnioski,
 w 2013 r. - wpłynęło 59 wniosków,
 w 2014 r. - wpłynęły 74 wnioski,
 w 2015 r. – wpłynęło 79 wniosków.

Liczba wydanych orzeczeń, w których Komisja orzekła o zdarzeniu medycznym 63
 w 2012 r. – zapadły 2 orzeczenia,
 w 2013 r. – zapadło 19 orzeczeń,
 w 2014 r. – zapadło 19 orzeczeń
 w 2015 r. - zapadły 23 orzeczenia.

Liczba wydanych orzeczeń, w których Komisja orzekła o braku zdarzenia medycznego 129
 w 2012 r. – zapadło 12 orzeczeń,
 w 2013 r. – zapadło 28 orzeczeń,
 w 2014 r. – zapadło 47 orzeczeń.
 w 2015 r. - zapadły 42 orzeczenia.

Liczba wydanych opinii biegłych 91
 w 2012 r. – wydano 6 opinii biegłych,
 w 2013 r. – wydano 25 opinii biegłych,
 w 2014 r.–wydano 26 opinii biegłych (2 biegłych odmówiło wynagrodzenia za opinię),
 w 2015 r. – wydano 36 opinii biegłych.

Liczba zwróconych wniosków ze względów formalnych 56
 w 2012 r. – zwrócono 10 wniosków,
 w 2013 r. – zwrócono 8 wniosków,
 w 2014 r. – zwrócono 15 wniosków,
 w 2015 r. - zwrócono 23 wnioski.

Liczba postępowań zakończonych 132
 w 2012 r. – 8
 w 2013 r. – 29
 w 2014 r. – 40
 w 2015 r. – 55

 Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – szczegóły postępowania
Rodzaj sprawy: wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o braku zdarzenia medycznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U.. z 2009 roku, Nr 52, poz. 417, z późń. zm.)

Co powinien zawierać wniosek:
1. Dane pacjenta:
2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy,
3. Imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy,
4. Wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
5. Adres do doręczeń,
6. Dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
- Firmę,
- Adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy,
7. Uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała,rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej,
- Dokładny opis co jest przedmiotem wniosku, jaki skutek i szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne.
8. Wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie,uszkodzenie ciała,rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta,
9. Propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) która w przypadku:
a) Zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
b) Śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
- w odniesieniu do jednego pacjenta.
10. Dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku
Przepisy prawa nie regulują szczegółowo kwestii jakie dowody należy dołączyć do wniosku – będą to wszelkie
materiały, które uprawdopodobnią wniosek, np. dokumentacja medyczna, która wskaże, że pacjent miał udzielane świadczenia zdrowotne konkretnego rodzaju w danym podmiocie leczniczym lub też, że pacjent w okresie objętym tym wnioskiem był hospitalizowany.
11. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenie wniosku przez co najmniej jednego z nich,
12. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł,

Opłatę uiścić na rachunek:
Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Administracyjno – Gospodarczy
NBP O/O Gdańsk 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000
Dopisek: „opłata za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego”
13. Wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o
zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta; jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta (w przypadku śmierci pacjenta powyższe terminy nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego).

Koszty postępowania:
- Opłata przy złożeniu wniosku – 200 zł,
- Koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
- Wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
W przypadku orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca.
W przypadku orzeczenia o istnieniu zdarzenia medycznego koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia).
W przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczyciela w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia – koszty ponosi ubezpieczyciel.
Termin załatwienia sprawy: termin instrukcyjny od dnia wpłynięcia wniosku do Komisji do czasu wydania orzeczenia wynosi 4 miesiące.

Odwołania:
- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia;
- Wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia WKOZM składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Miejsce załatwienia sprawy:
wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy składać do sekretariatu Wojewódzkiej
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, pokój 250 /II piętro/ lub wysłać listem poleconym.
Informacje o prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio w sekretariacie WKOZM tel. 58 30 77 557, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.


INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-910 Gdańsk, tel. 58 30 77 557, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit e RODO w celu wydawania orzeczeń o zdarzeniu medycznym albo jego braku, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku i wynika z przepisów prawa;
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

Pliki do pobrania na stronie BIP:
http://uwgdansk.bip.gov.pl/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-wojewodztwie-pomorskim/7797_wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-wojewodztwie-pomorskim.html