Obsługę obywateli na terenie województwa pomorskiego prowadzą placówki:

Godziny urzędowania


Informujemy, że Oddziały Paszportów w Gdańsku, Gdyni i w Słupsku obsługują klientów w systemie mieszanym. Obsługują klientów umówionych na złożenie wniosku poprzez rejestrację elektroniczną –

https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445 (rezerwacja wizyt uruchamia się jedynie na dwa tygodnie do przodu)

lub bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Z uwagi na generowane błędy w treści podczas rejestracji prosimy o używanie przy rejestracji przeglądarek Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Internet Explorer.

 

Natomiast odbiór paszportów następuje wg kolejności pobranych numerków w biletomacie kolejkowym bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

 

UWAGA!

W Oddziałach Paszportów w Gdańsku, Gdyni i Słupsku  obowiązuje biletowy system obsługi klienta. System na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków
i ogranicza ich wydawanie stosownie do liczby oczekujących klientów.  W związku z tym prosimy nie zostawiać załatwiania spraw na  koniec pracy oddziału,
gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób nie otrzymają Państwo biletu.

 

e-dowód

Informujemy, że „mTożsamość” stanowiąca dokument elektroniczny nie jest „cyfrowym dowodem osobistym”. Jest to jedynie odwzorowanie danych z dowodu osobistego, które przez aplikację „mObywatel” mogą być prezentowane na ekranie telefonu komórkowego użytkownika. Dokumentem tożsamości nie jest zatem aplikacja na smartfona. W sytuacjach o charakterze szczegółowym, względem których przepisy prawa literalnie stanowią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie dowodu osobistego lub paszportu „mTożsamość” nie może zastąpić nieelektronicznego dowodu osobistego (plastikowego).

Zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (poz. 1313) osoby ubiegające się o wydanie dokumentu paszportowego dla siebie lub małoletniego dziecka w przypadku nie posiadania ważnego dokumentu paszportowego obowiązane są do okazania ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek posiadania dowodu osobistego.

 

 
 
Złożenie wniosku o wydanie paszportu
 

WARUNKI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH:

Złożenia wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa przedstawiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku.

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul (art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).

Wobec powyższego wnioski paszportowe można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju lub za granicą w konsulacie. Dla złożenia wniosku nie ma znaczenia miejsce zameldowania ani również miejsce stałego pobytu.

 

 • Terminy ważności wydawanych paszportów:

Paszport biometryczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dotyczy to również paszportów wydanych przed sierpniem 2006r.

Paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszporty tymczasowe wydaje się:

 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu.

  (art. 23 ustawy z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych)
Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów państwa docelowego znają Państwo na stronie http://poradnik.poland.gov.pl/

 


WYMIANA PASZPORTU Z POWODU ZMIANY DANYCH:

W przypadku zmiany lub sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w dokumencie paszportowym, traci on ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.


 WYMAGANE DOKUMENTY (wnioski składane przez osoby dorosłe):

1. WAŻNY PASZPORT lub dowód osobisty (edowód nie jest honorowany -wyjaśnienie powyżej) w przypadku gdy dotychczas posiadany paszport jest nieważny.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.

Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Prawidłowe zdjęcie paszportowe.    Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Uwaga !!!

Wnioski paszportowe do których zostaną załączone zdjęcia nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

 Wyjątki:

 • Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spełniającą następujące warunki: fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wady wzroku),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),

4. Oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto lub uiszczonej w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w sali przyjęć wniosków paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdańsku),

5. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej,

6. PESEL.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Przed wydaniem dokumentu paszportowego organ paszportowy umożliwia osobie wydającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku braku zgodności, dokument paszportowy przesyłany jest do Centrum Personalizacji Dokumentów w celu ponownego wydrukowania. W takim przypadku termin odbioru nowego paszportu ulega wydłużeniu.

Wobec powyższego należy najpierw odebrać paszport, a dopiero później dokonywać zakupu biletów, zawierania umów związanych z wypoczynkiem za granicą itp. 

Oddziały Paszportów nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe w przypadku zakupu biletów, zakupu wczasów oraz opłaconych już uroczystości rodzinnych przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości dla dorosłych oraz dzieci. Również, brak terminowej decyzji dotyczącej wydania paszportów dla dorosłych i dzieci nie uprawnia do skorzystania z procedury wydania dokumentu paszportowego w trybie wyjątkowym.

WYMAGANE DOKUMENTY (wnioski składane dla małoletnich do 18 roku życia):

1. WAŻNY PASZPORT.

2. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku. Na druku wniosku paszportowego należy czytelnie wypełnić rubryki od 1 do 13.

Rubrykę nr 14 rodzice wypełniają na miejscu, przy pracowniku. Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, podpisują wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli małoletni z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Prawidłowe zdjęcie paszportowe.    Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Uwaga !!!

Wnioski paszportowe do których zostaną załączone zdjęcia nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

Wyjątki:

 • Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spełniającą następujące warunki: fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności),
 • Powyższe wymogi dla fotografii stosuje się wobec dzieci do 5 roku życia,
 • Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności powodu wady wzroku),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani nie zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).


Rodzice (lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny) składają przez urzędnikiem przyjmującym wniosek oświadczenie o zgodzie na wydanie małoletniemu paszportu. Zgodę tę potwierdzają osobiście, na druku wniosku.

UWAGA:
 • w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego,
 • w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, drugi z rodziców przedkłada stosowne postanowienie sądu rodzinnego w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność oryginałem wydany przez właściwy sąd,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się jednego z rodziców w placówce paszportowej, wymagane jest przedłożenie oryginału pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego, poświadczonej przez inny organ paszportowy w kraju lub notariusza, a za granicą przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub notariusza.


Zgoda taka powinna mieć formę jednoznacznego oświadczenia woli, a jego treść powinna zawierać deklarację - wzór zgody poniżej - plik do pobrania

 • w przypadku nieustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" lub art. 61 ust. 2 znowelizowanej ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego") należy przedłożyć w oryginale odpis zupełny aktu urodzenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć w oryginale akt zgonu.

4. Akt urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu pierwszy raz. 

Obowiązek przedłożenia zupełnego aktu urodzenia występuje w przypadku zmiany danych osobowych małoletniego lub innych danych zawartych w akcie urodzenia.
 
Przedłożenie aktu urodzenia ma na celu uzupełnienie danych osobowych małoletniego jak i rodziców, które nie zostały wpisane przy rejestracji dziecka lub w innych okolicznościach.

5. PESEL.

6. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto lub w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej - Karta Dużej Rodziny

Rodzice lub opiekunowie prawni składając wniosek, legitymują się aktualnymi dowodami osobistymi, paszportami lub kartą pobytu w przypadku cudzoziemca (edowód nie jest honorowany - wyjaśnienie powyżej).

Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd z ważnym dokumentem tożsamości.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

 • Potwierdzenie własnoręczności podpisu rodzica/opiekuna prawnego:

Organ paszportowy potwierdza własnoręczność podpisu rodzica lub opiekuna prawnego w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka na terenie innego województwa lub w placówce konsularnej. Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 9 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).

Wymagane dokumenty:

 • ważny dowód osobisty lub paszport rodzica/opiekuna prawnego,
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.


Za każdym razem przy ubieganiu się o wydanie paszportu dla małoletniego zaleca się przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia.

Natomiast obowiązek przedłożenia zupełnego aktu urodzenia istnieje w przypadku zmiany danych osobowych małoletniego.


Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie.

Opłacie skarbowej nie podlega potwierdzenie własnoręczności podpisów rodziców/opiekunów prawnych, gdy wniosek o wydanie paszportu dla dziecka jest składany na terenie województwa pomorskiego.


WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

Osoby dorosłe i małoletnie, na stałe zamieszkujące poza granicami RP i nieposiadające zameldowania w Polsce, mogą wystąpić do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Wniosek taki jest realizowany jednocześnie z wnioskiem o wydanie paszportu. Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL niezbędne jest przedłożenie:

-  oryginalnego odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia danej osoby,

- odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa w przypadku osób dorosłych - zamężnych, rozwiedzionych lub owdowiałych,

- w przypadku osoby, urodzonej przed dn. 15.08.2012r., której jeden z rodziców ma obce obywatelstwo – poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego (wydawane przez urzędy wojewódzkie)

- w przypadku osoby małoletniej – ważne dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców,

- dotychczas posiadany paszport.

UWAGA !

Nie będą przyjmowane zagraniczne odpisy aktu urodzenia, także z tłumaczeniem, jak również wielojęzyczne (europejskie) odpisy aktów urodzenia.

W przypadku osób urodzonych poza granicami RP, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić procedurę transkrypcji (umiejscowienia) obcego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Polski akt urodzenia powinien być kompletny. Jeżeli odpis aktu urodzenia dziecka nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych, np. nazwisk rodowych rodziców lub będzie zawierał błędy, np. w określeniu miejsca urodzenia dziecka, to nie będzie możliwe nadanie numeru PESEL.

W związku z powyższym, dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego należy podjąć działania mające na celu uzupełnienie polskiego aktu urodzenia dziecka o dane, których nie ma w zagranicznym akcie, np. o nazwiska rodowe rodziców. Stosowne uzupełnienie przeprowadzane jest na wniosek strony, po przedłożeniu pomocniczych dokumentów, którymi są odpisy aktów urodzenia rodziców lub odpis polskiego aktu małżeństwa, jeśli rodzice dziecka są małżeństwem.


OPŁATY PASZPORTOWE:

Opłaty podstawowe - dorośli:
 • Opłata za wydanie paszportu biometrycznego wynosi 140 zł
 • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł
Opłaty ulgowe - dorośli:

Opłata paszportowa ulgowa wynosi 70 zł i przysługuje:
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom (szkoły ponadgimnazjalne, studia licencjackie i magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bez ograniczeń wiekowych; ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym).
Opłaty ulgowe - dzieci:
 • Opłata za wydanie paszportu biometrycznego powyżej 13 roku życia wynosi 70 zł.
 • Opłata za wydania paszportu biometrycznego do 13 roku życia 30 zł.
 • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Ulgowa opłata paszportowa przysługuje również osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego.

Ulga w opłacie paszportowej z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przysługuje po okazaniu Karty Dużej Rodziny w dniu składania wniosku, również karty dziecka w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka):

 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 15 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 do 25 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 35 zł.*
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom dorosłym pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł.

  * w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
 • osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli celem ich wyjazdu za granicę będzie długotrwałe leczenia lub z konieczność poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu wady technicznej dokumentu,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.


Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

Opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu:

 • braku miejsca w paszporcie na wizy lub stemple poświadczające przekraczanie granic,
 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu posiadacza paszportu w stopniu utrudniającym ustalenie jego tożsamości.


W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w dokumencie paszportowym, traci on ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

UWAGA:

W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego z powodu utraty podwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczeniu dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.


Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
z dopiskiem:
"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Uwaga! Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!

UWAGA:

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.


Terminy realizacji złożonych wniosków o wydanie paszportu:

Nie powinny one przekroczyć:
 • dla paszportów biometrycznych - do 30 dni
 • dla paszportów tymczasowych - termin ustalany indywidualnie z Kierownikiem Oddziału Paszportów
UWAGA:

Terminy te mogą być krótsze w zależności od ilości składanych wniosków. Z tego względu apelujemy o zgłaszanie się w sprawach paszportowych poza okresem związanym z sezonem urlopowym, co ułatwi złożenie wniosku oraz znacznie skróci czas oczekiwania na otrzymanie gotowego paszportu. Planując wyjazd, wskazanym jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przedstawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiadanego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego kraju.

Nasi klienci mogą śledzić realizację wniosków paszportowych na stronie internetowej: http://www.obywatel.gov.pl - opis statusów znajduje się w załączniku na dole strony.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

1. ustawa z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych

2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r., w sprawie dokumentów paszportowych

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r., w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego