Jeżeli chcecie Państwo złożyć w wersji elektronicznej podanie dotyczące sprawy administracyjnej lub wydawanych zaświadczeń (np. wniosek o wszczęcie postępowania, wniosek o wydanie zaświadczenia, wyjaśnienia lub zeznania w toku postępowania administracyjnego, zażalenie, odwołanie, itp.) należy pamiętać, że podanie takie może zostać wniesione do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wyłącznie za pośrednictwem funkcjonującej w PUW  elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP (kliknij aby wejść!).

Nie ma możliwości wnoszenia takich dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), a wniesione w ten sposób podania nie będą w ogóle rozpatrywane. 

Jeżeli już zdecydujecie się Państwo na złożenie podania w wersji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, należy również pamiętać o tym, że podanie takie powinno spełniać inne wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • musi zawierać dane wnioskodawcy (wraz z adresem),
  • musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (e-mail),
  • musi zawierać żądanie wnioskodawcy,
  • musi być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
    lub uwierzytelnione za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego (instrukcja poniżej),
  • musi być złożone w określonym formacie, jeżeli przepisy szczególne nakazują wnoszenie podania zgodnie z określonym wzorem.

Podpis złożony pod dokumentem elektronicznym musi spełniać określone wymogi prawne. Zasadniczo dopuszcza się dwie możliwości złożenia podpisu pod takim dokumentem: za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Sposób korzystania ze wskazanej wyżej platformy jest prosty i przejrzysty. Aby uzyskać możliwość podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego, należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu będziecie mogli Państwo składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie e-PUAP. Uzyskanie profilu oraz korzystanie z niego (w tym składanie podpisów) jest całkowicie bezpłatne. 

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju

WAŻNE! Jeżeli przykładowo podpiszemy odręcznie podanie, a następnie je zeskanujemy i prześlemy w wersji elektronicznej do urzędu, to pismo takie będzie mimo wszystko uznane przez urząd za niepodpisane.