Rodzaj sprawy: Wydawanie decyzji w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej: przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub województwa pomorskiego albo, odnośnie których ograniczono sposób korzystania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

Wymagane dokumenty: postępowanie prowadzone z urzędu: odszkodowanie za przejęcie nieruchomości - na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej;  odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - na podstawie informacji od właściwego zarządcy drogi lub właściciela nieruchomości o zakończeniu prac .                

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: ustalenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości - w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej stała się ostateczna. 
W terminie 60 dni od dnia  nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli taki rygor został jej nadany. Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.). Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - zasady ogólne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego

Odwołania: do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu