Rodzaj sprawy: Wydawanie decyzji w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012:  przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo  odnośnie których ograniczono sposób korzystania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518),Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.)

Wymagane dokumenty: Postępowanie prowadzone z urzędu:  odszkodowanie za przejęcie nieruchomości - na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania przez inwestora (spółkę celową);  odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - na podstawie informacji od inwestora (spółki celowej) lub właściciela nieruchomości o zakończeniu prac                  

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: Ustalenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości - w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie to jest wszczynane niezwłocznie po bezskutecznym upływie 2-miesięcznego terminu na dokonanie uzgodnień.  Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.) Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - zasady ogólne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego Odwołania: do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450.

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu