Rodzaj sprawy: Wydawanie decyzji w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:  przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.)

Wymagane dokumenty: Postępowanie prowadzone z urzędu: odszkodowanie za przejęcie nieruchomości - na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania przez Wojewodę Pomorskiego;   odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - na podstawie informacji od Operatora Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. lub właściciela nieruchomości o zakończeniu prac.             

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: Ustalenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości - postępowanie to jest wszczynane niezwłocznie po bezskutecznym upływie 2-miesięcznego terminu na dokonanie uzgodnień. Bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.):  niezwłocznie (sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ; art. 35 § 2 k.p.a.). Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego; art. 35 § 3 k.p.a.). Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane; art. 35 § 3 k.p.a.). Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.). Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - zasady ogólne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania: do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu