Rodzaj sprawy: Wydawanie decyzji w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518),
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594)

Wymagane dokumenty: postępowanie prowadzone z urzędu na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania przez PLK S.A.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie to jest wszczynane niezwłocznie po bezskutecznym upływie 2-miesięcznego terminu na dokonanie uzgodnień.  Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.).

Odwołania: do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy:Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu