Rodzaj sprawy: wydawanie decyzji w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518), Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 r., poz. 675)

Wymagane dokumenty: postępowanie prowadzone z urzędu na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej lub pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej oraz informacji od inwestora (przedsiębiorca telekomunikacyjny) lub właściciela nieruchomości o zakończeniu prac .           

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.): niezwłocznie (sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ; art. 35 § 2 k.p.a.);  nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego; art. 35 § 3 k.p.a.);  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane; art. 35 § 3 k.p.a.).  Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.)

Odwołania: do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu