Rodzaj sprawy: wydawanie decyzji w I instancji jako organ wyższego stopnia w sprawach o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie odszkodowań wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, ustanowieniu ograniczonego sposobu korzystania .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

Wymagane dokumenty: Na wniosek, nieograniczony w czasie

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.):  niezwłocznie (sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ; art. 35 § 2 k.p.a.); nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego; art. 35 § 3 k.p.a.); nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane; art. 35 § 3 k.p.a.). Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.). Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania - zasady ogólne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania: do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk; sekretariat - pokój 450

Formularze, wnioski do pobrania: brak

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu