Rodzaj sprawy:  wydawanie  decyzji  administracyjnej   potwierdzającej przejście z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa na własność Skarbu Państwa  lub  jednostek  samorządu  terytorialnego nieruchomości  zajętej pod drogę publiczną.

Podstawa prawna:  art.  73 ust.1  ustawy  z  dnia 13 października 1998 roku  -  Przepisy  wprowadzające   ustawy   reformujące    administrację publiczną  ( Dz.U.  Nr  133,  poz.  872  z  późn. zm.).

Wymagane dokumenty:  wniosek o wydanie decyzji powinien zawierać:

 1. oświadczenie według stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku o zaliczeniu drogi    do   określonej   kategorii    ze   wskazaniem   podstawy   prawnej (Rozporządzenie  Rady   Ministrów,   Dziennik   Urzędowy  Wojewody)    z  załącznikiem  graficznym  określającym  przebieg,  kategorię  i  numer drogi,
 2. odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej przeprowadzone przez uprawnione osoby  –  w  przypadku  adnotacji   w  dziale  III  księgi wieczystej  o  prowadzonym  postępowaniu  wywłaszczeniowym –  odpis decyzji  o  wywłaszczeniu,
 3. wypis  i  wyrys  z  rejestru  gruntów  według  stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku,
 4. nazwiska  i  adresy   właścicieli  nieruchomości  podlegającej  przejęciu  w  trybie  art.  73  ustawy,
 5. opracowanie  geodezyjne  wykonane na kopii mapy  zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej  lub  sytuacyjnej  z  wykazaniem  granic stanu zainwestowania  pasa   drogowego  na   dzień   3 1 grudnia  1998 roku  i granic  nieruchomości  podlegającej  przejęciu  z  art.  73  ustawy,
 6. zakres zainwestowania pasa drogowego  na dzień 31 grudnia 1998 roku wykazany  na  mapie  musi  być  potwierdzony  przez  wnioskodawcę,
 7. oświadczenie ,  że  droga   nie   była  wybudowana   z   udziałem  czynu społecznego,
 8. dokumenty  potwierdzające  wykonywanie  władztwa  publicznego  nad nieruchomością    zajętą   pod   drogę,   w    szczególności   poprzez podejmowanie  działań  należących do ustawowo zdefiniowanego zakresu
 9. (w treści  obowiązującego na  dzień na dzień 31 grudnia 1998  roku  art. 4
 10. pkt  8-11)   ustawy  z  dnia  21  marca 1985 roku  o  drogach  publicznych pojęcia   budowy  drogi,   modernizacji,   utrzymania    lub   jej  ochrony, względnie  inne  dowody  przewidziane  w  art. 75  kodeksu postępowania administracyjnego,
 11. inne dokumenty  o istotnym  znaczeniu według uznania wnioskodawcy.

Opłaty:  bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:  zgodnie z art.  35 kpa  ( do 2 miesięcy od dnia  złożenia  kompletnego  wniosku).

Odwołania:  do  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  Warszawie  za pośrednictwem  Wojewody  Pomorskiego  w terminie   14  dni  od  daty doręczenia  decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:  wszelkie  dokumenty  i  wnioski  należy składać:

1/  Delegatura  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Słupsku 76-200  Słupsk, ul. Jana Pawła II 1  w  godzinach  7.45  do  15.45

 • Kancelaria  Ogólna,   pokój   340   /III piętro/,
 • Sekretariat   Oddziału  Zamiejscowego   Wydziału  Nieruchomości i Skarbu Państwa,  pokój 424  /IV piętro/,  nr  tel. 59 8411-067,
 • osoby  prowadzące  sprawę,  nr  tel.  59 8468-528.

2/  Pomorski  Urząd Wojewódzki w Gdańsku  przy ulicy Okopowej 21/27  -   Kancelaria   Ogólna   lub    sekretariat    Wydziału    Nieruchomości i  Skarbu  Państwa ,   pokój 450  /IV piętro/. 

Formularze, wnioski do pobrania:  brak.

Klauzule informacyjne RODO w załączeniu