Rodzaj sprawy: rozpatrzenie odwołania wniesionego przez stronę od decyzji organu gminy w sprawie meldunkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity z 2015 roku, poz.38)

Wymagane dokumenty: zgodnie z art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Wystarczy jedynie, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 3 KPA wynosi miesiąc od dnia otrzymania odwołania.

Odwołania: powinno być wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie orzeczenia organu I instancji za pośrednictwem tego organu.

Miejsce załatwienia sprawy: informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osób prowadzących sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 753, 58 30 77 622, 58 30 77 573, 58 30 77 257), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak